MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 30 juni 2024 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 16 - Klein, klein kindje
Orde van dienst:
In deze dienst worden Izzie en Leah Westdijk gedoopt, zusjes van Eden en kinderen van Dennis en Claire.

orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Hoe lief heb ik uw woning,HEER!’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 16 (Adventskerkbundel) ‘Klein, klein kindje’
het doopformulier
als de kinderen binnenkomen, zingen we: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
doopgebed
gezongen geloofsbelijdenis: 340b ‘Ik geloof in God de Vader’
vragen aan de ouders
voor de kinderen
bediening van de heilige doop
vraag voor de gemeente (gemeente gaat staan)
de gemeente antwoordt met:
Ja, dat willen wij.
we zingen de dopelingen en de ouders staande toe: 363 ‘Dat ‘s Heren zegen op u daal’’
de doopkaarsen worden aangestoken
de kinderen verlaten de kerk en gaan naar de kindernevendienst
dankzegging en gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 4-9 en Spreuken 3: 1-6
lied: Psalm 25: 2 en 6 ‘Here, maak mij uwe wegen’
verkondiging
lied: 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’
de kinderen komen terug in de kerk
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 460 (Hemelhoog) ‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. P. Sneep
Ouderling van Ontvangst: Mw. M. Sneep-Vos
Ouderling: Dhr. S.M. Büchner
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J. Sokol
Koffie schenken: Mw. N. Sokol
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Lise Bol
Kindernevendienst Groep 1: Inge Westdijk
Kindernevendienst Groep 2: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.