MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 15

Zondag 22 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof
Zondag 29 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. E. Oort


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 22 juli is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 22 juli zingen we lied 31 = 'Ben je groot of ben je klein' uit de kinderbundel. We zingen zondag 29 juli met de kinderen lied 28 - 'God kent jou' uit de kinderbundel.
Giften. De opbrengst van het eerste orgelzomerconcert op 22 juni was 17 euro. Het leerlingenconcert van Simon Stelling op 30 juni heeft in totaal 121 euro opgebracht. Voor de bloemendienst is er een gift van 10 euro ontvangen. Hartelijk dank. Mevrouw Bregman ontving 10 euro voor het orgel, 5 euro voor het pastoraat en 30,- euro voor de Diaconie. De opbrengst van de koffieochtenden was 156,20. De heer Geerlof ontving een gift van 10 euro voor het orgel. De kerkopenstelling van 7 juli heeft totaal 164,10 aan giften opgebracht. Verkoop van cd`s 25 euro. Beiden bestemd voor het orgelfonds. . Tijdens de kerkopenstelling van 2 juni heeft het schapen scheren 85 euro opgebracht. . Ds. Vonhof ontving 20,- euro ( 10,- euro voor de Diaconie en 10,- euro voor het orgel ). Ds. de Jonge ontving 10 euro en 20 euro voor de kerk en 10 euro voor het orgelfonds. Op de rekening is 2x een bedrag van 10 euro ontvangen voor de verwarming. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw v.d. Bosch ontving 5 euro. Mevrouw Jacobs ontving 10 euro. Mevrouw v.d. Zand ontving 25 euro, daarnaast ontving zij ook nog 100 euro voor de kerkrentmeesters, 25 euro voor de wijkkas en 25 euro voor de jeugd. Hartelijk dank.
Agenda.
Dinsdag 31 juli
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Zaterdag 4 augustus
12:00 uur: Kerkopenstelling, Adventskerk.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 8 juli gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar Dhr. A.J. van `t Wout, Uranusstraat 148 en ter bemoediging naar meneer en mevrouw Pison, Goudenregenplantsoen 23. Op zondag 15 juli gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mevr. J.N.van Arkel-Verdonk, tijdelijk De Brug Oudshoorn en met een groet van de gemeente naar mw. P.E. Zwaan-van den Hoek, Polderpeil 166
Pastoraat ds. De Jonge. Waar is de tijd gebleven dat je als pastor zomaar even hier en daar kon binnenwippen? Vaak via de achterdeur, als je wist dat de voordeur op slot zat. Veel mensen woonden bij hun bedrijf en de koffie stond altijd klaar. Nu zit ik uren te bellen om mijn dagprogramma’s voor de woensdag en vrijdag goed gevuld te krijgen. Op etenstijd spreek ik af met goede bekenden om daar mijn boterhammen te nuttigen. Dat is gauw gebeurd en die mensen heb ik dan ook weer ontmoet.... Mw. Zwaan-v.d. Hoek was voor enkele dagen opgenomen in Leiderdorp. We wensen haar een voorspoedig herstel. Voor dhr. Pison moet steeds meer hulp ingezet worden. Mw. Florussen werd in zorgelijke toestand opgenomen in het Alrijne ziekenhuis. Verkeersletsel van jaren geleden kan maken dat iemand blijvend om de paar maanden een behandeling moet ondergaan. Zo iemand is mw. Lefeber-Boesveld; we hopen dat ze zich goed staande weet te houden. Laten we in onze gebeden ook denken aan degenen die, hoewel met een gunstig vooruitzicht, toch een lange weg te gaan hebben, zoals dhr. Sneep en mw. v.d. Velde. Dan is er ook iets moois te vermelden: onze oud-ouderling en jeugdwerker Dirk Kroon heeft in goede gezondheid zijn leraarsbaan morgen afronden. In Katwijk is hij als jongeman begonnen. Ik weet nog dat hij 25 stoplichten moest passeren eer hij zijn school bereikt had. Na 20 jaar aldaar heeft hij nu ook de 21 jaar in Alphen volgemaakt. Een leraar die iets te vertellen had en met de jeugd wist om te gaan. Mogen we in de gemeente nog lang van zijn gaven profiteren.
Uit de wijk van Janneke Bregman. Mevrouw Verschuur- Houtman heeft met hartproblemen in het ziekenhuis gelegen en is daarvoor behandeld. We zijn God dankbaar dat ze nu weer thuis is. Maar zal het nog wel even rustig aan moeten doen. Mevrouw van Veen - Hoosbeek is thuis gekomen om verder te herstellen van de gebroken nekwervel, waarvoor ze was opgenomen in een verzorgingshuis in Leiden.
Uit de wijk van ds. Vonhof.
De schoolvakanties zijn begonnen en veel gezinnen zullen er deze weken op uittrekken. We zullen in de diensten daarom misschien vertrouwde gezichten een tijdje missen, maar hopelijk weten vakantiegangers van elders onze kerk op zondagochtend ook te vinden. Laten we hen in alle gastvrijheid ontvangen en hen het gevoel geven dat zij van harte welkom zijn.
Bepaalde bijeenkomsten gaan tijdens de vakantieperiode gewoon door: b.v. de inloopochtenden op dinsdag. In de week dat dit blad verschijnt hebben we zo’n ochtend en daarna op 31 juli en 14 augustus.
Zieken.
Sommige gemeenteleden hebben totaal andere zaken aan hun hoofd, omdat ze met ziekte te kampen hebben. We noemen dhr. Van Eerdewijk die een dezer dagen begint aan een chemokuur. Ook dhr. Schouls moet een zware kuur ondergaan. Verder is dhr. Verkerk uit het ziekenhuis ontslagen en met een verdrietig bericht thuis gekomen. Mevr. Van Arkel revalideert nog op ‘De Brug’ in Oudshoorn.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis alle moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden.
In Memoriam. Op de leeftijd van 87 jaar is zondagmiddag, omringd door vrouw en kinderen, vredig ontslapen broeder Wilhelmus Pison, Goudenregenplantsoen 23. Geboren in Leiden kwam hij door zijn huwelijk en werk bij Samson in Alphen wonen. Edward, Saskia en Winke waren de kinderen waarmee hij en zijn vrouw zich zeer gezegend wisten. In zijn werk als salarisadministrateur, later bij Overduin in Katwijk, werd hij om zijn nauwgezetheid zeer gewaardeerd. Maar zijn grote liefde ging niet uit naar de cijfertjes, maar naar de klassieke muziek. Hij diende onze gemeente als diaken en ouderling bij ds. V.d. Heiden en ds. Ommering, maar ook als begeleider van de jeugdkapel in de Opstandingskerk en de diensten in Zuidervaart. Wim Pison droeg een blijmoedig geloof uit en droeg dat ook over aan zijn kinderen, wier ondernemingen in het leven hij met grote betrokkenheid bleef volgen. Ook genoot hij van het opgroeien van zijn kleinkinderen. De laatste tijd werd hij voor de gemeente steeds onzichtbaarder, omdat hij te kampen had met meerdere kwalen tegelijk. Hij bleef echter opgewekt en helder en het was verbazend over hoeveel dingen je nog met hem kon praten. Bij onze laatste ontmoeting lazen we Paulus’ woord aan Timotheus: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht en het geloof behouden”. Dat is ook het thema van de dienst in de Adventskerk op vrijdag 20 juli in de Adventskerk, waarna in besloten kring de crematieplechtigheid zal plaatsvinden. De Here sterke zijn vrouw in de stilte die nu om haar heen gevallen is na alle spanning en zorgen van de laatste tijd. R.H.M. de Jonge


Bestuur & beleid