MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 2

Zondag 19 januari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. R.H.M. de Jonge
Zondag 26 januari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. L. van Rikxoort, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. J. Henzen, Viering Heilig Avondmaal


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 19 januari is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 19 januari zingen we lied 15 = 'Lees je bijbel, bid elke dag' uit de kinderbundel. zondag 26 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Zondag 26 januari zingen we lied 33 = 'God die alles maakte' uit de kinderbundel. zondag 26 januari vieren we het Heilig Avondmaal.
Giften. Ans van der Vis 10 euro voor het orgel en 10 euro voor de HVD. Marga de Zeeuw ontving 5 euro voor de HVD. Carla de Groot ontving 10 euro voor de bloemen. Ds. de Jonge ontving 40 euro voor de kerk, 10 euro voor de diaconie, 10 euro voor de HVD, 2 x 20 euro voor het orgel, 10 euro voor onderhoud van het kerkgebouw en 10 en 20 euro voor noodhulp in Zimbabwe. Hartelijk dank. De heer Sonneveld ontving € 150 via de Stichting Vrienden van de Adventskerk voor de restauratie van het orgel.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Houtgraaf, Krijgsman, v.d. Bosch, Maaijen, Langeveld, Stevens, Versteeg, Oudenes, de Rijk, Windhorst, v.d. Zand en Molleman ontvingen allen 10 euro. Mevrouw Brouwer ontving 5 euro. Mevrouw Kok ontving 15 euro. Mevrouw Dekker ontving 50 euro. Mevrouw Jacobs ontving 2 keer 10 euro. De collecte tijdens de HVD kerstdienst bracht 375, 25 euro op. Hartelijk dank.
Week van het Gebed voor de Eenheid. In de week van 19 t/m 26 januari vindt er elke avond van kwart over 7 tot 8 uur in één van de Alphense kerken een gebedsdienst plaats. We hopen dat u één of meerdere van die diensten kunt bijwonen om samen met leden van andere kerken te zingen en te bidden voor eenheid. Thema is Paulus` zeereis naar Rome in Handelingen 28. Vers 2 zegt: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.” Na maandag in de Remonstrantse kerk en dinsdag in de Sionskerk zijn wij op woensdag aan de beurt, als we samen met de Thomasparochie een dienst houden in de Bonifaciuskerk. Liturg is gebedsleider Frans Dam, zelf houd ik de overweging. Inloop rond 7 uur, koffie na afloop. Collecte voor Stichting Vluchteling. Vrijdag is er voorafgaand aan de dienst in de Oude Wereld bij de Adventisten van 6 tot 7 een broodmaaltijd, waar u ook welkom bent. R.H.M. de Jonge
Bijbelkring. Op woensdag 22 januari zal ik i.v.m. het bovenstaande wel enkele minuten over tijd zijn, maar in principe houden we van 20.00 tot 21.30 uur onze kring in de ontmoetingsruimte van de Adventskerk. Zoals we vorige keer teksten bijeenzochten over Thomas, gaan we dat nu doen over Jacobus, de broer van de Here Jezus. Hij was eerst niet van Hem overtuigd, zelfs tegen Hem, maar Jezus verscheen hem speciaal na zijn opstanding en hij werd leider van de moedergemeente in Jeruzalem en schreef de brief die u achter in uw Bijbel vindt. Ds. Van Rikxoort zal daarna de kring van mij overnemen. R.H.M. de Jonge
Intrede ds. Van Rikxoort. ‘Eindelijk!’ Wat heb ik die verzuchting vaak gehoord, de laatste weken voor de intrededienst… Eindelijk mochten we onze nieuwe predikant verwelkomen. En wat was het een feest! Zo veel gasten van veraf en dichtbij, zo veel gemeenteleden, zo veel goede woorden en mooie muziek – en daarna zo veel gezelligheid en lekkere baksels bij de koffie. Op de website vindt u een korte impressie. Iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft om deze dag tot een feest te maken: heel hartelijk bedankt! Nu mag ds. Van Rikxoort zich gaan inwerken. We hopen dat hij en zijn vrouw zich snel thuis zullen voelen in onze gemeente, in hun nieuwe woonplaats. Zullen we als gemeente hen daarin steunen, in woord, daad en gebed? Hella Verweij, scriba
Agenda.
Zondag 19 januari
16:00 uur: Orgel Jukebox, Adventskerk.
Maandag 20 januari
20:00 uur: Consistorie bijeenkomst, Adventskerk.
Dinsdag 21 januari
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
20:00 uur: Bijeenkomst Confessionele Vereniging Alphen en omstreken. Spreker ds. H. Overeem, Ontmoetingsruimte Adventskerk. Bijeenkomst Confessionele Vereniging Alphen en omstreken met als gastspreker ds. Harold Overeem uit Waddinxveen. Onderwerp: Moeilijke uitspraken van Jezus in de Bijbel. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, aanvang 20.00 uur.
20:00 uur: Kring Lopend Vuur, Weerdestein 8. Kring Lopend Vuur bij Edward Houtgraaf, Weerdestein 8. Sonja Huisman-Duurkoop bereidt de avond voor aan de hand van een vrij onderwerp. Wilt u zich ook bij de kring aansluiten of een avond meedraaien? U bent altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte van Tol, telefoonnummer 06 – 30 49 27 94.
Woensdag 22 januari
10:00 uur: Uitvaart, b.k., Kerkzaal Adventskerk.
19:15 uur: Bijeenkomst Week van Gebed, Bonifaciuskerk (i.s.m. Adventskerk).
20:00 uur: Bijbelkring o.l.v. ds. De Jonge, Adventskerk, ontmoetingsruimte. De kring op de woesdagavonden wordt geleid door dominee R.H.M. de Jonge, tel. 071 3628288. De koffie staat vanaf 19.45 uur klaar.
Vrijdag 24 januari
19:30 uur: Condoleance gemeentelid, Ontmoetingsruimte Adventskerk.
Zaterdag 25 januari
11:30 uur: Rouwdienst, gemeentelid, Adventskerk, kerkzaal.
Maandag 27 januari
20:00 uur: Vergadering Kerkenraad, Adventskerk.
Donderdag 30 januari
15:00 uur: Inlevermoment kerkbalans, Zalen achterin. Op 30 januari kunnen de lopers van de kerkbalans 2020 de antwoordenveloppen inleveren in de zalen achterin de kerk. Dit kan van 15:00 tot 20:00. De ingang aan de Hoogvliet zijde is open. Wilt u indien u verhinderd bent om de reacties deze dag in te leveren contact opnemen met Paul Boender of mailen met kerkrentmeesters@adventskerk.info.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 5 januari gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. J.J.A van Eck-Slabber, Hooftstraat 321B, en mw. M. van Ofwegen-van Breene, Dr. A.D. Sacharovlaan 53. Op zondag 12 januari gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. J. Bode-Pont, Juliana van Stolbergstraat 27, en mw. A.C. van Wieringen-van Vliet, Afrikalaan 123A.
Pastoraat ds. De Jonge. “Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben”, zegt Paulus in I Cor. 13. Heel de wereld om ons heen weerspiegelt de heerlijkheid van de Schepper. Toch blijft dat een indirect kennen: een weerspiegeling. Je moet Hem ook wíllen zien. God ziet ons niet door een spiegel. Hij kijkt ons direct in het hart. En precies zo zullen wij Hem eens kennen. In het leven hierna hebben we geen spiegel nodig. We kennen Hem dan zoals Hij óns nu al kent. Deze woorden sprak ik onlangs op het graf van mijn schoonmoeder. Onze Hugo zei: dat heb je wel eens anders uitgelegd, pa. Dat we zien als door een beslagen spiegel en zo. Dat had hij goed onthouden. Maar deze uitleg was denk ik beter… Dhr. J. de Groot kwam op kerstavond in het LUMC terecht en bleek een abces bij het hart te hebben en 2 lekkende hartkleppen. Op 6 januari onderging hij een 10 uur durende thoraxoperatie, waar hij redelijk doorheen is gekomen. Laten wij hopen en bidden voor een volledig herstel. Mw. A.C. van Wieringen-van Vliet werd 28-12 opgenomen in Leiderdorp met hartklachten. Er werd een stent geplaatst en 7-1 mocht ze weer naar huis. Mw. N. Blom-Oudshoorn mag als alles goed gaat op 17-1 van De Brug thuiskomen. Over de gewenste behandeling van dhr. G. Versluis zijn de artsen in het LUMC in nader overleg getreden. Mw. J. Laterveer was 5 januari weer in de kerk. Fijn dat zij aan de beterende hand is. Mw. J.J.A. van Eck-Slabber mocht ook weer thuiskomen van De Brug. Mw. J. Bode-Pont onderging voor kerst een staaroperatie die heel goed gelukt is. Hopelijk gaat het met de behandeling van haar andere oog, later deze maand, ook goed. Eind januari krijgt dhr. J. Worbst een oproep voor een interne operatie. Op 31 januari gaat Rik Ommering binnen de Hooge Burch verhuizen naar een nieuwe woning: Veldweg 31. Hij ziet ernaar uit. Waar ik zelf naar uitzie, is dat het pastoraat voor de hele gemeente niet meer op mij neerkomt nu ds. Van Rikxoort zijn intrede heeft gedaan. We hopen op een goede samenwerking.
Bedankt. Mede namens de kinderen wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte van Stephan en na zijn overlijden. Hartverwarmend was het dat er zoveel mensen in de afscheidsdienst aanwezig waren. Dit medeleven heeft ons diep ontroerd en is ons tot grote steun. Jezien van Eerdewijk-Meijer
Werkgebieden predikanten. Welk deel van onze gemeente krijgt ds. Van Rikxoort onder zijn hoede? Daarover heeft de kerkenraad zich gebogen. We gaan nu immers terug van twee fulltime predikanten – met daarnaast tot anderhalf jaar geleden ook een pastoraal werker voor 30% – naar 1,8 predikantsplaats. Daar moesten we de werkgebieden dus op aanpassen. De oude indeling stamde uit de tijd dat drie wijkgemeenten tot één werden samengevoegd; beide predikanten kregen een deel van elk van die drie oude wijkgemeenten. Dat leverde een zigzag-grens dwars door Alphen op. Nu hebben we gekozen voor een gemakkelijkere, logischere grens: de Oude Rijn. Ds. Van Rikxoort krijgt de Hoge Zijde onder zijn hoede (voor wie net als ik niet in Alphen geboren is: alles ten zuiden en westen van de Rijn). De tweede predikant krijgt t.z.t. de Lage Zijde (ten noorden en oosten van de Rijn), plus de gemeenteleden die buiten Alphen wonen. Op de website (onder Praktisch > Sectie-indeling pastoraat) vindt u een kaartje met deze nieuwe indeling. Hier kunt u ook altijd opzoeken wie uw HVD’ster, ouderling en predikant is.
Ds. De Jonge. Zolang we nog geen tweede predikant hebben, blijft ds. De Jonge het pastoraat verzorgen op de Lage Zijde. Wel gaat hij minder werken: twee dagen per week in plaats van drie. Voortaan is hij in principe op woensdag en vrijdag in Alphen. Vanaf maart wordt dat waarschijnlijk één dag per week. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we zijn hem heel dankbaar voor de vele bezoeken die hij aflegt en al het werk dat hij in onze gemeente doet! Hella Verweij, scriba.
In Memoriam. Piet Bezemer werd geboren in 1926 in Alphen als tweede van acht kinderen. In dat grote gezin leerde hij van jongs af aanpakken en helpen de kost te verdienen. Zijn vader Dirk was godsdienstig een zoeker; werd uiteindelijk chr. gereformeerd, waar de jongste kinderen gedoopt werden, maar Piet bleef met zijn moeder Hervormd. In zijn werk begon hij bij de dakpannenfabriek, heeft 30 jaar in de bouw gezeten en is nog 10 jaar straatmaker geweest. Toen hij 33 was trouwde hij met de iets oudere Trijntje v.d. Ster (Truus). Kinderen kregen zij niet; zij waren alles voor elkaar. Zij overleed in 2003, na nog een jaar in Oudshoorn verpleegd te zijn, waar hij haar trouw bezocht. Met iemand die daar haar man had bezocht, raakte hij nog bevriend, maar ook zij stierf. Zo was er veel eenzaamheid om hem heen, maar toen hij vanuit de Zoutmanstraat in Westerhove kwam wonen trof hij daar wel enkele van zijn zusters, van wie mw. Schilt en haar man tegenover hem in de gang zaten. Die hebben dan ook veel voor hem gedaan ook in de laatste tijd. Hij werd helaas erg doof, zag en liep ook slecht. Hij kwam nog niet in aanmerking voor Rijnzate, terwijl hij een paar dagen voor zijn heengaan viel en uren op de grond lag. Dit soort dingen maakten deze wilskrachtige man, die vroeger zoveel kon verzetten, bij vlagen wanhopig. Zijn handicap was ook dat hij zo gesloten was en wat hij innerlijk doormaakte niet kon delen. Hoewel ik op bezoeken bij hem merkte, dat hij het fijn vond als je met hem bad. Zijn plotseling heengaan op 20 december heeft zijn familie en medebewoners zeer geschokt. De goed bezochte rouwdienst hielden we naar zijn eigen aanwijzingen. Prediker 3 was de tekst: "God zoekt weer op wat voorbijgegaan is" en we zongen: "Blijf bij mij Heer, wanneer de avond daalt". R.H.M. de Jonge


Bestuur & beleid
Kerkbalans. De actie kerkbalans loopt dit jaar van 18 januari tot 30 januari. Binnenkort kunt u iemand bij u aan de deur verwachten met een envelop voor deze actie. Als gemeente betalen we met elkaar alle kosten voor het in stand houden van de eredienst en het kerkgebouw. Daarom bevelen we deze actie van harte bij u aan.