MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 11

Zondag 28 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Pinksteren; doopdienst
Zondag 4 juni
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Gezamenlijke dienst
(i.v.m. Zomerdienst
aan het meer)

Zondag 11 juni
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Viering Heilig Avondmaal
Zondag 18 juni
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. L. van Rikxoort


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 28 mei mag in ons midden de doop worden bediend. We zingen met de kinderen Kl 11 - ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’. Zondag 4 juni zingen we Kl 12 - ‘Met mijn handen samen’. Na (vrijwel) elke dienst is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Erediensten. Zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest en in die dienst mag de heilige Doop bediend worden aan Gabriëlla van Loon. Een bijzonder feest dus, en een zegen dat we er als gemeente opnieuw getuige van mogen zijn dat er een tiener is die zich wil laten dopen. God is goed! Zondag 4 juni wordt de Zomerdienst aan het meer gehouden. Dat vinden duizenden mensen mooi, maar sommigen voelen zich meer thuis in een ‘gewone’ dienst. Daarvoor is er een gezamenlijke dienst in de Adventskerk (van Maranathakerk, De Lichtkring, Zwammerdam en de Adventskerk). Een goede zondag gewenst – aan het meer of in de kerk!
Bij de diensten. Zondag 11 juni hoopt ds. Sara de Vries-Terpstra voor te gaan. Zowel in de dienst van 09.30 als die van 16.30 uur zal het heilig avondmaal worden gevierd: ’s morgens een lopende viering, ’s middags een kortere viering aan tafel. In beide diensten lezen we over de genezing van een blinde (Marcus 8). Zondag 18 juni hoopt ds. Van Rikxoort voor te gaan. Zondag 4 juni begon hij met Jona 1 en op deze zondag lezen we de ‘psalm van Jona’, zoals te vinden is in Jona 2. Goede en gezegende diensten gewenst!
Doop en belijdenis. Dankbaar kijk ik terug op de Pinksterdienst, waarin Gabriëlla gedoopt werd en jong en oud letterlijk om haar en haar moeder Heidi heen stonden. God is ‘Ontroerend dichtbij’: daarvan zongen we met het lied ‘Ik zal er zijn’, en zo hebben velen dat op die ochtend ook ervaren. Wat een zegen, dat we zo mogen zien dat er steeds opnieuw mensen zijn die gehoor geven aan de roep van Jezus, om Hem te volgen. En we blijven dopen, want op 25 juni is er een belijdenisdienst waarin Martine Wielinga, Teddy Damwijk en Amber Reid openbare geloofsbelijdenis afleggen. Amber zal dan ook gedoopt worden. Opnieuw feest in de Adventskerk dus, waarbij New Adventure ook een steentje bijdraagt aan de feestvreugde.
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Giften. De heer Geerlof ontving 10 euro voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. De volgende giften ontvangen: mevr. v.d. Nagel 10 en 20 euro, mevr. Van Bruinnessen en mevr. Schuitenmaker beide 20 euro en mevr. Verkerk 30 euro. Hartelijk dank!
Geluid in de Adventskerk. Met enige regelmaat krijgen kerkenraadsleden en medewerkers van het geluidsteam opmerkingen over het geluid in de kerk. Mensen zeggen dat ze de mededelingen en de preek niet goed kunnen verstaan, en daarom soms zelfs thuisblijven om via de livestream de kerkdienst te volgen. We willen graag dat zoveel mogelijk gemeenteleden zonder belemmering bij de diensten aanwezig kunnen zijn en deze goed kunnen volgen. Daarom nodigen we iedereen die problemen met het geluid ervaart uit om op zondag 4 juni na de dienst nog even te blijven. We geven dan een korte uitleg over hoe het geluid in de Adventskerk tot stand komt en wat dat betekent voor de verstaanbaarheid, en over de plekken in de kerk waar mensen met een slechter gehoor het beste kunnen zitten. Al uw vragen over dit onderwerp kunt u dan ook stellen. Graag tot 4 juni! Martin Verweij, kerkrentmeester.
Deurcollecte. Op zondag 18 juni wordt er een deurcollecte gehouden door het College van Kerkrentmeesters. De opbrengst van deze deurcollecte is bestemd voor een nieuwe keuken in de kerk. Mogen we op uw bijdrage rekenen?
Agenda.
Zondag 28 mei
19:30 uur: Belijdeniscatechisatie, Pastorie Bergmolen.
Donderdag 1 juni
20:00 uur: Overleg jongeren startweekend, Achterzalen of ontmoetingsruimte.
Zaterdag 3 juni
12:00 uur: Kerkopenstelling.
Maandag 5 juni
20:00 uur: Vergadering Kleine Kerkenraad, Adventskerk.
Dinsdag 6 juni
10:00 uur: Koffieochtend voor iedereen, wees welkom!, Ontmoetingsruimte Adventskerk.
20:00 uur: Vergadering Diaconie, Adventskerk.
Zondag 11 juni
19:30 uur: Belijdeniscatechisatie, Pastorie Bergmolen.
Maandag 12 juni
20:00 uur: Vergadering Kerkenraad, Adventskerk.
Woensdag 14 juni
19:30 uur: Gebedskring, Adventskerk (achterzaal). We bidden aan de hand van thema`s voor de gemeente en onderwerpen die spelen in de maatschappij en voor ingebrachte punten van gemeenteleden
Zaterdag 17 juni
15:00 uur: Zomermarkt, Rondom Adventskerk. Zomerse markt met hapjes en drankjes, rad van fortuin, planten en bloemen, 2e hands spullen etc. De opbrengst komt volledig ten goede aan het jongeren start weekend. Komt u/jij ook?
Zondag 18 juni
16:30 uur: Steinmeyer-orgel inwijdingsconcert anno 1923, Adventskerk. Inwijdingsconcert van het Steinmeyer-orgel, zoals plaatsvond op woensdag 24 januari 1923 door dr. Johan Wagenaar. Nu 100 jaar later, in 2023, zal hetzelfde programma gespeeld worden door Simon Stelling. Ds. Leo van Rikxoort, predikant in de Adventskerk, zal zijn medewerking verlenen. Toegang vrij. Kaartjes reserveren en meer details via: www.vriendenvandeadventskerk.info/evenementen
Maandag 19 juni
20:00 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Dinsdag 20 juni
10:00 uur: Koffieochtend voor iedereen, wees welkom!, Ontmoetingsruimte Adventskerk.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 14 mei gingen de bloemen met een hartelijke groet naar mw. J. van der Voort, Aziëlaan 25, en met een bemoedigende groet naar dhr. H. Koppejan, Pietersberg 79. Op zondag 21 mei gingen de bloemen met een bemoedigende groet naar mw. P.A. van Rijn-van den Broek, Pascalstraat 1 in Reeuwijk, en met een hartelijke groet naar mevr. A.E. van Vliet-Rietveld, Rosmolen 65.
Jubileum. Op 29 mei zijn dhr. T. Hoogenes en mevr. A. Hoogenes-van Donkelaar (Preludeweg 29, 2402HB) 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. En voor de tijd die komt van harte Gods zegen gewenst, om voor elkaar en anderen zelf ook weer tot zegen te mogen zijn.
Meeleven. We leven mee met de familie Boerefijn, nu er opnieuw zorgen zijn over dhr. J. Boerefijn. Hij verblijft op het moment van schrijven in het LUMC. We hopen en bidden dat Joop en Riet Gods nabijheid mogen ervaren in deze spannende tijd. Veel sterkte voor jullie! Voor Ivo van Ark en zijn gezin is er goed nieuws: de behandelingen zijn goed aangeslagen, waardoor er nu een tijd van herstel is aangebroken. We wensen Ivo daarbij goede moed en nieuwe kracht, moge God jullie als gezin daarin nabij zijn en geven wat nodig is.
Meeleven. Reinder Koornstra, één van onze ouderlingen, is ernstig ziek en heeft helaas te horen gekregen dat hij uitbehandeld is. Een moeilijk bericht voor hem, voor zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen. In de kerk moeten we Reinder helaas al een tijdje missen, ook moet hij tot zijn grote verdriet het kerkenraadswerk neerleggen. We hopen en bidden dat de tijd die komt verlicht mag worden door de liefdevolle verbondenheid met de mensen om hem heen. We weten God daarin dichtbij. Moge Hij de kracht geven, die nu zo hard nodig is.
Huwelijksjubileum. Op 25 juni zijn Gerrit-Jan en Esther de Wilde-van Rijn (Honingzwam 106 2403HS) 25 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. Dat er nog maar vele liefdevolle jaren bij mogen komen, natuurlijk samen met Maya, Niels en allen die jullie lief zijn. Gods zegen gewenst voor de tijd die komt, dat jullie mogen ervaren dat Hij jullie steeds de weg blijft wijzen!
ds. Sara de Vries-Terpstra
Er is gedoopt!. Zondag 14 mei werden in de Adventskerk vier kinderen gedoopt. Isabella, Annabella, Joshua van der Vis en Liza Roozenbeek. Ze kregen als dooptekst een vers uit Psalm 136 mee, resp. de verzen 1, 2, 3 en 26. Het refrein van de teksten luidt: ‘eeuwig duurt zijn trouw.’ En zo is het. Op de God van het verbond kunnen Isabella, Annabella, Joshua en Liza aan. Geprezen zij de Heer!
Over de preek. Een enkele keer zegt iemand tegen me: ‘Dominee, ik heb iets gemist in de preek.’ Als ik dan vraag wát hij/zij gemist heeft, kunnen ze me dat zo vertellen. Ik heb dan de neiging om te zeggen: ‘O, maar u weet dat allemaal heel goed, dan hoefde ik daar toch geen aandacht aan te besteden…’ Ik moest eraan denken, toen ik het laatste boek van professor Bram van de Beek las: Thuis. Over de betekenis van de kerk. Ik geef het u graag door om over na te denken. Hoofdstuk 3 gaat over de preek. Van de Beek zegt daarin o.a. dat elke preek eenzijdig is. Ik citeer: ‘Wie altijd alles wil zeggen, kan alleen altijd van alles maar iets zeggen. Daardoor wordt de preek oppervlakkig en op den duur nietszeggend. Juist in de eenzijdigheid licht het Woord van God op, verbijsterend, bevrijdend. Je hoeft niet altijd alles te zeggen en te horen, als je maar goed hoort wat er in déze preek gezegd wordt. (…) Wie altijd alleen maar hetzelfde accent legt, wordt ook nietszeggend. Dan wordt de eenzijdigheid ook onwaarheid – een halve of een tiende waarheid. Op zichzelf is het waar, maar er moet zoveel meer gezegd worden. Dat is het risico in de kerk: dat bepaalde predikanten altijd hetzelfde eenzijdige verhaal hebben of dat een gemeente altijd alleen maar hetzelfde eenzijdige of precies uitgebalanceerde verhaal wil horen. De Bijbel is veelzijdig. Je krijgt het nooit allemaal op een rij en het Woord van God wringt en schuurt. Laat dat allemaal maar uitkomen. Het is nooit saai in de kerk als de Bijbel opengaat, elke keer weer op een andere bladzijde opengaat.’
Tot besluit. Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal. Graag wens ik u ook goede Pinksterdagen. Het is de Geest die ons doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!
Huwelijk. Voor mij ligt een prachtige kaart. Op de voorkant staat: Jannie en Wim, wij trouwen. Jannie heet met haar achternaam Duin en Wim Kastelein. Wanneer dat gaat gebeuren? Op vrijdag 16 juni a.s. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vindt om 10.45 uur plaats in de Protestantse Gemeente van Waarder, de gemeente waar Wim nog altijd ingeschreven staat. Namens de Adventskerk hopen ouderling Dirk Kroon en ondergetekende de dienst mee te maken. Wat mooi, dat Jannie en Wim elkaar gevonden hebben en dat hun liefde voor elkaar nu uitmondt in hun huwelijk. Graag wensen we het a.s. bruidspaar een hele mooie dag en Gods zegen. Wilt u het bruidspaar feliciteren, stuurt u dan een kaartje naar Laan der Continenten 4, 2404 WC in Alphen aan den Rijn.
Meeleven. Dhr. J. van Os is kort na het overlijden van zijn vrouw verhuisd naar De Ommedijk, Ommedijk 122, 2353 GN in Leiderdorp. We hopen van harte dat hij het daar goed heeft. Dhr. J. van Lienden heeft een moeilijke tijd achter de rug en nog een revalidatietraject te gaan. Heel veel sterkte en doorzettingsvermogen gewenst. Mw. J. van der Voort is begin juni verhuisd naar Almere. Een hele stap. Ze laat in Alphen veel achter, maar is in Almere dichtbij haar kinderen. Van harte hopen we dat ze zich er spoedig thuis zal voelen. Mw. A.C. de Rijk-Immerzeel is gelukkig weer thuis, al heeft ze weer een ‘jasje uitgedaan’. Hopelijk sterkt ze spoedig aan. De gezondheid van mw. G.F. Bresters-Ausema is helaas een stuk achteruitgegaan. We wensen haar en haar trouwe vriend en hulp, dhr. J. van Beest, kracht van Boven. Dhr. J.W. van Gaalen heeft inmiddels een nieuw plekje in Alphen gevonden: Amadeushuis Alphen aan den Rijn, Hofzichtstraat 1-3, 2406 XT. Hopelijk vindt hij er rust en komt zijn geliefde ook tot rust. Mw. J. van den Bosch-Wijbenga heeft een nare tijd en een operatie achter de rug, maar is weer teruggekeerd naar huis. We hopen dat het haar nu goed gaat. Mw. J.M. Verschuur-Houtman kreeg een nieuwe heup en revalideert nu in De Brug (Alrijne in Alphen). Hopelijk is ze tegen de tijd dat dit blad uitkomt weer op haar vertrouwde plek. Eeuwen geleden dichtte Dirk Rafaëlszoon Camphuysen (1586-1627): Daar moet veel strijds gestreden zijn, veel kruis en leeds geleden zijn, daar moeten heil’ge zeden zijn, een nauwen weg betreden zijn, en veel gebeds gebeden zijn, zolang wij hier beneden zijn, zo zal ’t hierna in vreden zijn. Of het allemaal móet, weet ik niet zo zeker. Maar wat ik wel weet is dat er veel strijd en lijden is en dat het in ’t leven allemaal niet meevalt. Ik zeg het niet als doekje voor het bloeden of als zoethoudertje, maar het mag ons wel troosten, dat we als gelovigen mogen weten van de vrede die ons wacht. Laten we ondertussen voor elkaar bidden en naar elkaar omzien.
Naar aanleiding van. In Trouw (2 juni) las ik een artikel met als kop: ‘Als je de kerk kan zien, is het veel te droog in Spanje’. Het gaat om een stuwmeer dat ooit het dorpje San Román de Sau overspoelde. Nu het zo droog is, is ‘de kerk van Sau (…) intussen hét symbool geworden van de problematische droogte in Spanje. Alsof de toren een barometer is waaraan je de staat van het klimaat kan aflezen: hoe meer daarvan zichtbaar wordt, hoe ernstiger de droogte.’ Opvallend, vond ik het. Waarom? Omdat het in geestelijk opzicht precies andersom is: hoe droger het geestelijk klimaat, hoe minder de kerk zichtbaar wordt. ‘Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort, keer op keer,’ speelde onze organist voor de dienst op Pinksterzondag. Van die Pinksterzegen kunnen we niet genoeg krijgen. Hoe minder de kerk zichtbaar, hoe meer de problematische droogte zichtbaar wordt. Ik schrijf dit niet om het aardse en het geestelijke tegen elkaar uit te spelen. Laten we bidden om regen en zegen, om de schepping en de herschepping – en er ook naar handelen.
Tot slot. Op 12 en 13 juni ben ik weer op cursus. Dat is voorlopig de laatste. Titel van de cursus is: ‘Veelkleurig zingen’. Samengevat gaat het daarin om zingen en spiritualiteit, de veelkleurigheid die het Liedboek daarin laat zien en in verschillende vormen van liturgie. Ik ben nog bezig met een artikel voor dit blad n.a.v. de vorige cursus. Voor nu een hartelijke groet uit de pastorie aan Molenwerfstraat.
ds. Leo van Rikxoort
In Memoriam. Op 5 mei jl. is Adriana Hendrika Carla van Os-van der Helm overleden. Ze bereikte de leeftijd van 79 jaar. Ruim zestig jaar was ze getrouwd met Jan van Os. Samen kregen ze twee kinderen: Annelies en Arjan. Later kwamen hun partners erbij: Rudy en Ilona. Geboren uit een gemengd huwelijk – moeder was rooms-katholiek, vader hervormd – was ze niet gedoopt. Dat moest ze zelf later beslissen. En dat deed ze ook. Op 1e Paasdag 1962 deed ze samen met Jan belijdenis en werd ze gedoopt. Een bewuste keus. Ze hield van de Heer en van de kerk. In de Stille Week bezocht ze nog de vespers in de Maranathakerk. En als ze niet naar de kerk kon, keek ze naar de diensten van de Adventskerk op de televisie. Ik begreep, dat ze voor de coronatijd ook een trouw lid was van de Bijbelkring. Ze was ook betrokken bij het werk van de HVD en bracht met liefde bezoekjes. Het geloof in de Herder, de Heer, heeft haar gedragen. Zeker in de laatste periode van haar leven. Juist ook toen ze wist dat ze niet lang meer te leven had. Wat was ze de laatste weken blijmoedig. Ik vond het verwarrend. Dan heb je te horen gekregen dat je einde nabij is en dan lig je er stralend bij. Zowel tegen mij als tegen Henk de Vries (stagiair) zei ze: ‘Ik lig te genieten.’ Haar taak was volbracht. De kinderen waren goed terechtgekomen. Voor haar man had ze goed gezorgd. Zeg maar gerust dat ze hem in de watten had gelegd. En nu was het goed. Als ik dit schrijf moet ik denken aan een oud lied: ‘Als hier op aarde mijn werk is gedaan.’ Dat lied zingt vervolgens over dat je dan dicht bij de Heiland mag gaan. En dan zingt het refrein: ‘O, dat maakt mij zalig en blij.’ Nou, die blijdschap was er. Ook, of juist toen ze te horen had gekregen dat het aardse leven spoedig ten einde zou lopen. Bij het ouder worden had ze steeds meer mogen ervaren dat er voor haar gezorgd werd. Ja, dat ze door God zelf gedragen werd. En op het laatst was er een wonderlijke rust over haar gekomen. Zo voerde op 12 mei, toen we in de Adventskerk bijeenkwamen om haar te gedenken, niet het verdriet de boventoon, maar de dankbaarheid. Natuurlijk, er is wel het gemis, daarom wensen we ook vanaf deze plaats haar man en kinderen en allen die Ada moeten missen Gods nabijheid toe. ds. Leo van Rikxoort
In Memoriam. Op maandag 15 mei hebben we in de Oosterbegraafplaats afscheid genomen van Arie Verheul. ‘De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken’, stond er bovenaan de rouwkaart, gevolgd door: ‘Wij kijken dankbaar terug op alles wat onze lieve vader en opa voor ons betekend heeft’. Die dankbaarheid kwam duidelijk naar voren in de verhalen die de drie zonen, Peter, Jan-Dick en Ton, tijdens de dienst vertelden. En wat een betrokken opa was hij ook, die alles van zijn kleinkinderen nauwkeurig bijhield in zijn ‘boekje’. De afscheidsdienst moest zijn in de lijn van het afscheid van zijn vrouw, Wil Verheul-van den Akker, van wie Arie in 2017 afscheid had moeten nemen. Psalm 23 stond dan ook centraal. En die psalm paste ook bij hem: mij ontbreekt niets, zei David, en met die tevredenheid leefde Arie ook. Hij heeft in zijn werkzame leven heel wat keren een andere weg moeten inslaan, maar elke keer ging hij, met nieuwe kracht, opgewekt verder. Simon Stelling speelde de melodie van het lied ‘Waarheen, waarvoor’ en in de dienst stonden we stil bij die vragen, die in sommige periodes in je leven sterker spelen dan in andere. In de psalmen vinden we een antwoord op die vraag, David gelooft: waar ik ook ga, ik ga met God, en eenmaal brengt Hij me veilig thuis. We stonden er in de dienst ook bij stil hoe de wereld in 98 jaar veranderd is. Arie vond de ontwikkelingen mooi om te zien, hij hield van techniek, en bleef ook qua communicatie graag bij de tijd. Maar wat er ook verandert in de wereld, en hoe mensen ook blijven zoeken naar het goede, Gods liefde duurt in eeuwigheid. Hij is de herder, die onze de weg wil wijzen, tot we eenmaal bij Hem mogen thuiskomen. Moge dat geloof, vergezeld van de mooie herinneringen en de dankbaarheid aan alles wat Arie betekend heeft, tot troost zijn voor zijn kinderen, kleinkinderen, broers en zussen en allen die hem zullen missen. Ds. Sara de Vries-Terpstra


Bestuur & beleid
Jaarrekeningen. De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van 2022 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters voorlopig goedgekeurd. Ze zijn nu beschikbaar voor geïnteresseerde gemeenteleden. Als u ze wilt inzien, kunt u ze per mail opvragen: voor de jaarrekening van de diaconie mailt u naar penningmeester Rob Wielinga (rwielinga63@ziggo.nl), en voor die van het CKRM naar secretaris Ivo van Ark (kerkrentmeesters@adventskerk.info). Opvragen van de jaarrekeningen kan t/m dinsdag 30 mei; eventuele bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend t/m donderdag 1 juni. Hella Verweij, scriba.
Geluid in de kerk. Met enige regelmaat horen we dat gemeenteleden moeite hebben met het geluid in de kerk. Om daar voor zover mogelijk iets aan te doen, wil ik graag een aantal dingen uitleggen. De Adventskerk is een groot gebouw met veel gladde muren die geluid goed weerkaatsen. Als er iemand voor in de kerk spreekt, hoort u niet alleen het directe geluid van de spreker, maar ook al die weerkaatsingen. Omdat geluid er even over doet om een bepaalde afstand af te leggen, komen al die weerkaatsingen vlak achter elkaar bij u aan. Al die na elkaar aankomende geluiden hoort u als galm. Door galm wordt de verstaanbaarheid slechter, omdat de geluiden als het ware door elkaar gaan lopen. Het lijkt misschien logisch om de verstaanbaarheid te verbeteren door het geluid harder te zetten. Helaas werkt dit averechts, want daardoor komt er ook meer galm. Bovendien kan de geluidsinstallatie dan gaan ‘rondzingen’, en daarmee wordt de situatie nog slechter. Harder geluid – een hoger volume – betekent dus niet een betere verstaanbaarheid. De geluidstechnici proberen steeds om het volume zo in te stellen dat de galm beperkt blijft en de installatie niet rondzingt, oftewel: dat de verstaanbaarheid optimaal is. Als u toch moeite hebt met de verstaanbaarheid, kan het helpen om op een andere plaats in de kerk te gaan zitten, zodat u zoveel mogelijk het geluid van één bron hoort, en dus zo min mogelijk last van galm hebt. Concreet:
- Als u geen gebruik maakt van een gehoorapparaat dat op de ringleiding werkt, dan kunt u het beste dicht bij een luidspreker gaan zitten.
- Als u gebruik maakt van de ringleiding, dan kunt u het beste in het midden van de kerk gaan zitten. De ringleiding is namelijk zo afgesteld dat in dat gebied het signaal van de ringleiding precies tegelijk aankomt met het geluid uit de luidsprekers. NB. Op het balkon is geen ringleiding aanwezig.
Heeft u vragen of opmerkingen over het geluid, geeft u dit dan alstublieft door aan mij (0172-473063, martin@verweijnet.nl) of Albert-Jan Vonk (06-51753545, ab@devonken.nl) of een ander lid van het geluidsteam. Het helpt daarbij als u probeert uit te leggen wat er specifiek niet goed is, waar u zat, en of u een gehoorapparaat gebruikt. Martin Verweij, kerkrentmeester