MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 15

Zondag 21 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. D. Verboom
Zondag 28 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Mw. L. Hoogerwerf


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 21 juli met de kinderen lied 31 - 'Ben je groot of ben je klein' uit de kinderbundel. Zondag 28 juli is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 28 juli zingen we lied 28 = 'God kent jou' uit de kinderbundel.
Giften. Mevrouw Maaijen ontving 10 euro voor het orgelfonds. Tijdens de kerkopenstelling op 6 juli zat er 40 euro in de orgelpijp voor het orgelfonds. Mevr. De Zeeuw ontving 20 euro voor de bloemendienst. Ds de Jonge ontving 5 euro, 10 euro en 2 x 20 euro voor de kerk, 10 euro voor de diakonie, 10 euro voor het orgel en 20 euro t.v.b. bestemd voor de diakonie. Hartelijk dank voor deze blijken van medeleven.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw de Zeeuw ontving 2 keer 10 euro. Mevrouw v.d. Velden ontving 20 euro. Hartelijk dank.
Startzaterdag- en zondag. Nu ligt het zomerseizoen nog voor ons, maar direct daarna starten we het seizoen 2019/2020 op traditionele manier met een startzaterdag op 21 september, vanaf 16.00 uur op de Aspergehof in Woubrugge. Opgeven is gewenst, en dat kan via de flyers in de kerk of via de website. Op zondag 22 september is er de startdienst waarin ds. A.P.D. Zijlstra voorgaat. Een gezinsdienst met als thema `Een goed gesprek` - Een thema waar niet vaak genoeg over nagedacht kan worden. Zeker in een tijd waarin miscommunicatie (bewust of onbewust) contacten soms op scherp zet. Het thema richt zich echter op een goed gesprek, ook een goed `gesprek` met God, en wat daar behulpzaam bij is. Heel hartelijke uitgenodigd!
Agenda.
Dinsdag 23 juli
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Zaterdag 3 augustus
12:00 uur: Kerkopenstelling, Alphen a.d. Rijn.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 7 juli gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeente naar dhr. D.J. Lagerweij en mw. S.G.R. Lagerweij-Kersbergen, Vondelstraat 41 en met een groet naar dhr. J. de Wit, Warande 109. Op zondag 14 juli gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar dhr. C. van de Weteringh, Hazelaarstraat 14 en met een felicitatie naar mw. H.P.F. van Leeuwen-Spa, Trasmolen 11.
Pastoraat ds. De Jonge. Het was wat stil rond het beroepingswerk, maar gelukkig kon de kerkenraad nog net voor de zomervakantie een voordracht doen voor een nieuwe herder en leraar, die voor onze Adventskerk in aanmerking wilde komen. Zouden alle geuite wensen en opgezonden gebeden nu toch binnen afzienbare tijd vervuld worden? Mw. Plugge-Knufman mocht 26 juni thuiskomen. Dhr. J. de Wit onderging 25-6 in het Reinier de Graaf ziekenhuis een grote operatie, die hij goed doorstaan heeft. Na enkele dagen keerde hij huiswaarts. Mw. Houweling-Schellingerhout moet m.i.v. heden periodiek wat nieuw bloed hebben, maar knapt daar telkens wel van op. Mw. J. van Beek voelt haar krachten minderen, maar kan nog steeds thuis zijn. Mw. Vonk-Koenekoop hoopt in september 90 te worden. Omdat haar dochter uit Canada over is, werd het 13-7 in de familiekring gevierd. Ook mw. Van Leeuwen-Spa werd vorige week 90. Een heupbreuk t.g.v. de gladheid rond kerst had een hele nasleep, maar zij is er weer goed bovenop. Dhr. J.D. van Berkel verbleef een paar dagen in het ziekenhuis voor observatie. Dhr. A.J. Koster kon niet langer zelfstandig wonen. Ik bezocht hem in Woudsoord, waar hij nu sinds enige tijd woont. Dhr. C. v.d. Weteringh onderging t.g.v. een oog-TIA een langdurige operatie in Leiderdorp op 4 juli. We wensen hem een voorspoedig herstel. Ouderling P. Geerlof heeft zijn reeks van 35 bestralingen volbracht. De nadelige neveneffecten zijn meegevallen. Een over 2 maanden uit te voeren PET-scan moet uitwijzen of de behandeling afdoende is geweest. We wensen hem Gods nabijheid in deze tijd van biddend afwachten. Jan Pieter en Ali Boerefijn geven u graag door dat zij vorige week het Zwarte Schaap hebben verruild voor Klompenmaker 282. Mw. L. van Gaalen-Vonk kreeg 26 juni een nieuwe knie in het Hagaziekenhuis. Haar wens is om spoedig weer in de kerk te zijn. Dhr. M. van Beusekom, de laatste tijd af en toe wat tobbend met benauwdheid bij inspanning, is toegetreden tot de kring van kerktelefoonluisteraars. In de Noorderbrink is mw. Liefhebber-van Wijk op 97-jarige leeftijd overleden. We hopen nog wat te harer nagedachtenis te schrijven.


Bestuur & beleid
Beroep ds. L. van Rikxoort. Op maandag 8 juli werd in een goedbezochte gemeentevergadering een predikant voorgedragen voor een van onze vacatures. De vergadering heeft van harte ingestemd met deze voordracht. En dus deelt de kerkenraad u nu met vreugde mee dat onze gemeente een beroep wil uitbrengen op dominee L. van Rikxoort, predikant in Hardenberg (wijkgemeente Heemse-West) en Mariënberg. Ds. Leo van Rikxoort (52) is geboren in Rotterdam. Na zijn HBO-opleiding heeft hij theologie gestudeerd en de predikantenopleiding afgerond; dat deed hij naast zijn werk als geestelijk verzorger en kerkelijk werker. Sinds 2011 is hij als predikant verbonden aan de gemeente van Hardenberg-Heemse (60%), en sinds 2015 ook aan de gemeente van Mariënberg (40%). Hij is getrouwd met Regina van der Steen; samen hebben zij één zoon. Ds. Van Rikxoort ervaart het predikantschap als een roeping. In zijn preken stelt hij Christus centraal, en legt hij in eigentijdse bewoordingen de verbinding met ons leven nu. In het pastoraat voelt hij zich thuis, en hij is door zijn open houding toegankelijk voor jong en oud. Als gemeente zijn we op zoek naar twee predikanten, die samen 1,8 predikantsplaats vervullen: dus één predikant voor 100% van de werktijd, en één voor 80%. We willen ds. Van Rikxoort beroepen voor 100% van de werktijd.
Bezwaartermijn en vervolg.. Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure, dan kunt u uw bezwaar tot zaterdag 20 juli indienen bij de scriba (Hella Verweij, scriba@adventskerk.info; Quadriviumlaan 36, Alphen a/d Rijn). Als er geen bezwaren zijn, kan het beroep daadwerkelijk worden uitgebracht. Vanwege de zomervakantie zal dat dan in de tweede helft van augustus gebeuren. Vanaf dat moment heeft ds. Van Rikxoort drie weken de tijd om te besluiten of hij het beroep wil aannemen. In die periode vindt ook de kennismaking met de gemeente plaats. Die staat gepland voor zondag 1 september na de morgendienst, waarin ds. Van Rikxoort hoopt voor te gaan. Over de invulling van dit kennismakingsmoment volgt t.z.t. meer informatie. We zijn blij en dankbaar dat we deze grote stap in het beroepingswerk kunnen zetten! Veel dank ook aan de beroepingscommissie, voor al hun werk tot dusver. Namens de kerkenraad, Hella Verweij, scriba