MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 3

Zondag 5 februari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. L. van Rikxoort
Zondag 12 februari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Jeugddienst
16.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Orgelvesper


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 5 februari met de kinderen lied 8 - 'O lieve Heer, ik ben zo blij' uit de kinderbundel. We zingen zondag 12 februari met de kinderen lied 7 - 'Hoor de vogels zingen weer' uit de kinderbundel. Na (vrijwel) elke dienst is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of the te drinken.
Bij de diensten.. Zondag 5 februari hoop ik (LvR) nog een keer met u stil te staan bij 1 Koningen 19. In de avondmaalsdienst hoorden we over de profeet Elia voor het allemaal niet meer hoefde. Maar de Here God was het er niet bij eens. Een engel maakt Elia, die zich onder een bremstruik had neergelegd, wakker en zegt: ‘Sta op! Eet!’ Hoe is het verder met Elia gegaan?
‘Me, Myself & I?’ Dat is het thema van de jeugddienst op 12 februari. New Adventure werkt mee aan deze dienst en ds. Sara de Vries hoopt voor te gaan. De jeugddienstcommissie heeft deze dienst met veel plezier voorbereid en we verwachten dat het voor jong en oud leerzaam zal zijn!
Orgelvesper 12 februari. Zondag 12 februari wordt in de Adventskerk om 16.30 uur weer een orgelvesper gehouden. Simon Stelling bespeelt het orgel en de voorganger is ondergetekende. We zitten dan nog in de Epifaniëntijd. Een lied dat daarbij hoort is ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’. In de vertaling die ons liedboek weergeeft is dat ‘Hoe helder staat de morgenster’ (lied 518). Max Reger, die honderdvijftig jaar geleden geboren werd, schreef er in 1899 een grote fantasie over (speelduur 17, 18 minuten). Simon zal dit imposante werk ten gehore brengen. Zelf zal ik iets over het lied vertellen. Daarnaast speelt Simon over hetzelfde lied een compositie van J.S. Bach (BWV 739). Een orgelvesper is iets anders dan een orgelconcert. De door Simon te spelen muziek staat in een liturgische context, d.w.z. dat er gebeden zijn, een Schriftlezing en een overdenking. Weet u ook dan welkom op 12 februari in de Adventskerk. ds. Leo van Rikxoort
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Giften. Ans v.d. Vis ontving € 6,50 voor de HVD. Simon Stelling ontving een gift van € 100 voor het orgelfonds. Ds. Van Rikxoort ontving € 50 voor het pastoraat en € 100 ter vrije besteding. Dhr. Geerlof ontving € 30 aan collectebonnen voor kerk en diaconie. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. De volgende giften hebben we ontvangen: Mevr.v.d. Nagel, mevr. Turkenburg-Kruijswijk en mevr.van Wieringen ieder € 10. Allen hartelijk dank.
Kerkbalans. De Actie Kerkbalans 2023, onder de titel ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, is met succes tot een einde gekomen. In de afgelopen twee weken heeft u blijk gegeven van een grote betrokkenheid met onze gemeente. Afgelopen zaterdag hebben wij als kerkrentmeesters de voorlopige balans mogen opmaken. Er is tot op heden € 204.000 aan toezeggingen binnengekomen! Een geweldig resultaat. Het is nog niet helemaal het bedrag dat wij hadden begroot (€ 210.000), maar wij hopen dat met de laatste toezeggingen die wij in de komende weken nog verwachten, de begroting wordt behaald. Wij willen een ieder hartelijk danken die aan deze actie heeft bijgedragen. Iedere bijdrage, klein of groot, telt! Ook hartelijk dank aan iedereen die aan de actie heeft meegewerkt, met name alle lopers. Jan Kees Hoogendoorn, voorzitter CKRM
Agenda.
Maandag 6 februari
18:45 uur: Catechese 1e en 2e klas, Molenwerfstraat 11.
20:00 uur: Vergadering Kleine Kerkenraad, Augustijnenlaan 27.
Dinsdag 7 februari
19:30 uur: Catechese 3e klas en hoger, Pastorie Bergmolen 79.
Woensdag 8 februari
19:30 uur: Gebedskring, Adventskerk (achterzaal). We bidden aan de hand van thema`s voor de gemeente en onderwerpen die spelen in de maatschappij en voor ingebrachte punten van gemeenteleden
Zondag 12 februari
19:30 uur: Belijdeniscatechisatie, Pastorie Bergmolen.
Maandag 13 februari
18:45 uur: Catechese 1e en 2e klas, Molenwerfstraat 11.
20:00 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Dinsdag 14 februari
10:00 uur: Koffieochtend voor iedereen, wees welkom!, Ontmoetingsruimte Adventskerk.
19:00 uur: Bijbelkring Ampère, Ampère.
19:30 uur: Catechese 3e klas en hoger, Pastorie Bergmolen 79.
Woensdag 15 februari
20:00 uur: Bijbelkring , Adventskerk.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 22 januari gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar mw. J.R.E. (Jacqueline) Catsburg - Metzger, Sint Jorisstraat 41 en met een hartelijke felicitatie naar fam. De Geus-Riedstra, Jan Luykenstraat 4. Op zondag 29 januari gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar de familie Hogendoorn-van Loon, Juliana van Stolbergstraat 69 en met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mevr. Verkade-Schellingerhout, Diepenbrockweg 16.
Huwelijksjubilea. Op 9 februari hopen dhr. J.D. van Berkel en mw. A.G.C. van Berkel-Zuidam, Brabantstraat 140 (2408 GC) vijfenvijftig jaar getrouwd te zijn. Op 11 februari hopen dhr. J. de Mooij en mw. M.J. de Mooij-Verkerk, Trasmolen 14 (2406 JJ) de dag te gedenken waarop ze elkaar veertig jaar geleden het jawoord gaven. Beide jubilerende bruidsparen willen we van harte feliciteren met deze toch bijzondere mijlpalen. Heb het goed met elkaar en degenen die bij u horen. De dichter Sytze de Vries schreef een lied voor een huwelijksjubileum. Eén couplet daarvan citeer ik: ‘Wij zijn elkaar tot reisgenoot. / Blijf Gij ons bij op onze wegen, / omarm ons leven met uw zegen, / voed ons met uw genadebrood!’ Moge dat uw gebed zijn.
Meeleven. We leven mee met allen die het moeilijk hebben. Hier noem ik mw. L. Sonneveld-van der Voort, Aziëlaan 459. Uiteraard denken we ook aan haar man en degenen die bij hen horen. Ook mw. H. Bos-Griffioen noemen we. Zij verblijft sinds kort in Oudshoorn (Waterweg 18, kamer F). We hopen dat ze, nu het thuis niet meer ging, er een goede tijd mag hebben. Vergeten we niet voor elkaar te bidden?
Om over na te denken. Bij de voorbereiding van de preek op de avondmaalszondag van 22 januari las ik nog wat in een boekje over de profeet Elia van de hand van ds. G. Spilt. Ik kwam daar o.a. dit tegen: ‘(...) een verlegen gelovige is nog geen zwijgende gelovige. Dit moet u maar noteren: je kunt beter een minimum van belijden maximaal beleven, dan een maximum van belijden non-actief beamen. Wie het vatten kan, vatte het.’
Tot slot. Met een hartelijke groet uit de Molenwerfstraat!
ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid