MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 9

Zondag 25 april
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. L. Hoogerwerf
Zondag 2 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Jeugddienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Op dit moment is het niet mogelijk om een dienst in de Adventskerk bij te wonen (m.u.v. rouwdiensten). Alle kerkdiensten worden uitgezonden via video.adventskerk.info, de draadomroep en www.kerkomroep.nl; sommige ook door Studio Alphen.
Bij de diensten. Zondag 25 april is het zondag Jubilate. Willem Barnard schreef er een prachtig lied bij, dat het vorige liedboek niet gehaald heeft, maar gelukkig wel in ons huidige liedboek is opgenomen: ‘Zing jubilate voor de Heer, hemel en aarde, loof uw Vader, engelen, goden, mens en dier, sterren en stenen, jubilate!’ Misschien laat Laurien Hoogerwerf – een bekende voor de Adventskerkgangers, woonachtig in Woubrugge en werkzaam in Koudekerk a/d Rijn – die op deze zondag onze voorganger is, het lied wel zingen. Zondag 2 mei hoopt ds. Sara de Vries-Terpstra voor te gaan. Zondag Cantate is het dan: Zing! Konden we dat maar voluit! Deze dienst is een jeugddienst. In de dienst staan we even stil: wat zijn de goede dingen uit het afgelopen jaar, die je niet wilt vergeten? Zo wordt deze dienst hopelijk een soort overgangsmoment. De vergelijking met Israël dat voor het beloofde land staat, is dan snel gemaakt!
Kinderlied. Zondag 25 april zingen we KL 9 – ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’. Zondag 2 mei zingen we KL 12 – ‘Met mijn handen samen’.
Giften. Dhr. Geerlof ontving 10 en 20 euro voor eredienst en pastoraat. Ans van der Vis ontving 10 euro voor de kerk. Ria Langeveld ontving 10 euro voor de zending o.v.v. Zimbabwe. Ds. Van Rikxoort ontving 20 euro, 10 euro voor kerk en eredienst en 20 euro voor World Servants (Oeganda). Ds. De Vries-Terpstra ontving tweemaal een gift van 50 euro voor het kerkenwerk. Allen hartelijk dank voor uw gaven!
Giften HVD. Mevr. De Koning en mevr. Oudenes ontvingen beide twee keer 10 euro. Mevr. Van ’t Wout ontving 10 euro en 30 euro voor de diaconie. Hartelijk dank!
Rekeningnummers collecte. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag vermelden voor welke zondag(en) uw gift bestemd is. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13.
Collecte-app Appostel. U kunt ook digitaal geven aan de collectes met behulp van de app Appostel. Op www.adventskerk.info (onder ‘Digitale collecte’) vindt u uitgebreide informatie en duidelijke instructiefilmpjes.
Agenda.
Maandag 26 april
20:00 uur: Vergadering CKRM.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 11 april gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mevr. Den Hollander-Broer, Da Costastraat 62, en met een bemoedigende groet naar de familie Janssen-Bakker, Wilgenlaan 38. Op zondag 18 april gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar de familie De Rijk-Immerzeel, Stationsplein 141, en met een bemoedigende groet naar mevr. A. van Berkel, Sterrenlaan 2d.
Zingen en bidden. Op dit moment wachten verschillende mensen op een operatie of een andere behandeling. Waar de één zich makkelijk overgeeft aan de narcose, vindt de ander het heel moeilijk om de controle los te moeten laten. Weet u dat er in ons liedboek een paar gebeden voor de operatie staan? U vindt ze op pagina 1375. Het zijn geen liederen, maar gebedsteksten. Een zin uit een gebed van Klaas Holwerda: ‘Nooit hoefde ik mijzelf uit handen te geven zoals nu.’ Wanneer we de controle uit handen moeten geven, dan mogen we onszelf eraan herinneren dat de Heer ons in zijn handen houdt. Er staan overigens nog veel meer gebeden, gedichten en andere teksten tussen de liederen. Een goede reden om het liedboek weer eens vast te pakken, nu we nog steeds niet samen kunnen zingen in de kerk! Als we het dan toch over het liedboek hebben: soms hoor ik van mensen die de dienst thuis meeluisteren dat het noemen van de liederen zo snel gaat. Ik probeer daar rekening mee te houden, maar weet u dat de orde van dienst ook altijd op de website te vinden is? U kunt deze natuurlijk ook (voor iemand anders) afdrukken!
ds. Sara de Vries-Terpstra
Huwelijksjubileum. Op 29 april is het vijftig jaar geleden dat dhr. W. G. Zuidam en mw. C.L. Hoogers ja zeiden tegen elkaar. Sinds die dag gaat de laatste als mw. Zuidam-Hoogers door het leven. Een halve eeuw samen. Vanzelfsprekend is het niet en daarom danken we God en feliciteren we het gouden bruidspaar van harte met dit jubileum. We wensen u Gods nabijheid voor de toekomst.
Meeleven. Mw. A. de Gans-Timmer verblijft nog in De Brug. Als het goed gaat, mag ze eind van de maand terugkeren naar huis. Een blij vooruitzicht. Ondertussen wensen we haar sterkte en geduld. We leven mee met mw. Woensdregt en haar gezin, nu ze een geliefde man, vader en opa moeten missen. Een eindje verderop treft u een in memoriam aan.
Afwezig. Van 24 april t/m 8 mei hebben Regina en ik vakantie. Mocht het nodig zijn, dan kunt u in die periode een beroep doen op collega Sara de Vries-Terpstra. Ik hoop dat het niet nodig is.
Tot slot. Zondag 11 april was een mooie dienst. Goed om te zien dat de Here God doorgaat met zijn gemeente en er nieuwe ambtsdragers aan de kerkenraad werden toegevoegd en anderen hun termijn verlengden. God is goed! Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal!
ds. Leo van Rikxoort
In Memoriam. Op 12 april is Mari Cornelis (Harry) Woensdregt overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw in de Groningenstraat. In het vorige kerkblad werd hun naam ook genoemd. Toen onder de rubriek ‘huwelijksjubilea’. Op 20 april zouden Harry en Els zestig jaar getrouwd zijn. Die zestig jaar hebben ze net niet gehaald. Ondertussen kenden ze elkaar al vierenzestig jaar. Dat mag, ondanks het verdriet dat er nu is, toch ook tot dankbaarheid stemmen. Zo ook zijn leeftijd. Harry zou op 3 mei vijfentachtig geworden zijn. Als twaalf- of dertienjarige jongen meldde hij – een geboren Vlaardinger – zich bij een reder en ging mee met een vissersschip. Later voer hij door Europa en nog weer later was hij op de grote vaart. Mooi, maar de sfeer paste niet bij hem en niet bij zijn geloof. Zijn leven nam een andere wending toen hij in een kledingzaak ging werken. Misschien zijn er nog wel lezers die hem kennen van de kledingzaak in De Ridderhof waar hij lange tijd gewerkt heeft. Samen met Els kreeg hij twee zonen: IJme en Arjen. En ook Manh werd liefdevol in het gezin opgenomen. Gastvrijheid en naastenliefde stonden hoog in het vaandel van de familie Woensdregt. Waar Harry helpen kon deed hij dat. Zo was hij ook actief in de kerk. In het jeugdwerk en als ouderling. Maar bovenal was hij de liefde van Els, zijn vrouw, en een betrokken vader, schoonvader en opa van zijn kinderen – de schoondochters net zo goed – en kleinkinderen. Manh zei zelfs: ‘Ik ben trots dat ik Harry’s zoon mocht zijn.’ Wat zal hij gemist worden. Vrijdag 16 april hebben we hem begraven op de Oosterbegraafplaats. Daarna vond een dankdienst voor zijn leven plaats in de Adventskerk. Een andere volgorde dan gebruikelijk. Daarachter zit de mooie gedachte, dat het leven niet eindigt bij het graf. We stonden stil bij Harry’s leven en lazen en overdachten Psalm 121, waarin o.a. gezegd wordt: ‘Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Die hulp van Hem wensen we Els, haar kinderen en kleinkinderen en allen die Harry Woensdregt moeten missen van harte toe!
ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid