MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 6

Zondag 17 maart
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. A.P.D. Zijlstra
Zondag 24 maart
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. R.H.M. de Jonge, Belijdenisdienst
18.30 uur Pastoor R. Visser, Evensong m.m.v.
BernarduskoorVieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 17 maart met de kinderen lied 9 - 'Dank U wel voor de sterren en de maan' uit de kinderbundel. Zondag 24 maart is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 24 maart zingen we lied 43 = 'Ld. 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen' uit de kinderbundel.
Giften. Mevr. Turkenburg ontving 10 euro en Mevr. Van der Vis 5 euro, beiden voor het orgelfonds. Ds de Jonge ontving 2 maal 5 euro en 3 maal 10 euro voor de kerk, 200 euro aan collectebonnen voor de kerk van een broeder die niet meer ter kerk kan komen en 20 euro voor voedselhulp in Zimbabwe. Mevr. De Zeeuw ontving 20 euro en Mevr. Oudenes 10 euro, beiden voor de HVD. Mevr. Ineke van Butselaar ontving 20 euro voor de kerk. De heer Geerlof ontving 10 euro voor het orgelfonds.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Bruinessen ontving 201 euro. Mevrouw van Weeren, Verkerk, Turkenburg en Schuitemaker ontvingen allen 10 euro. Hartelijk dank.
Paasviering HVD. De Hervormde Vrouwendienst van de Adventskerk nodigt u van harte uit om samen met ons het paasfeest te vieren op woensdag 10 april 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur in de Adventskerk. U wordt ontvangen met een kop koffie/thee en iets lekkers. Daarna begint de viering; ds. De Jonge zal de overdenking verzorgen. De viering wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Als u opgehaald wilt worden (10.15-10.30 uur) kunt u dit 19 maart t/m 2 april doorgeven aan uw HVD-contactpersoon of contact opnemen met Nico van den Bosch (tel. 06-81321664, bereikbaar na 18.00 uur; e-mail nicoentiny@tele2.nl). Tevens graag doorgeven of u met een rollator of rolstoel komt. Wij hopen u te mogen verwelkomen in de Adventskerk om dit feest samen te vieren!
Openbare belijdenis. Op zondag 24 maart zal in de morgendienst Hilde (doopnaam Hielkje) Klomp, geb. 1966, belijdenis doen. Zij is als kind opgegroeid in het Noordhollandse Wormer. Heeft later op diverse plekken gewoond. De kerk kwam op de achtergrond maar zij bleef wel geestelijk zoeken naar houvast. Sinds zij ruim een jaar geleden vanuit Amsterdam in onze wijk neerstreek (ze werkt bij een ict-bedrijf in de informatiebeveiliging) besloot ze trouw te gaan meeleven in de Adventskerk, waardoor u haar al vele malen gezien moet hebben. Toen ze vorig jaar erbij was dat enkele mensen belijdenis deden, wist ze meteen: dat wil ik ook graag. Ze kwam naar de Bijbelkring en volgde bij mij een catechesetraject. Op 14 maart hopen we het aannemingsgesprek met haar te hebben, waarbij de kerkenraad vertegenwoordigd zal zijn door ouderling Geerlof. We hopen dat het voor haar en ons allen een inspirerende dienst mag zijn. R.H.M. de Jonge
Bijbelkring. Onze zevende en laatste bijeenkomst in het seizoen vindt plaats op woensdag 20 maart. We gaan ons verdiepen in Filippenzen 2:1-11, waar het gaat over Christus’ vernedering als mens tot in de dood aan het kruis en zijn verhoging tot de levende Heer, gezeten aan Gods rechterhand. De artikelen van onze apostolische geloofsbelijdenis zijn kennelijk beïnvloed door dit christologisch getuigenis van Paulus. We hopen zo kort voor Pasen een goede bespreking te hebben, ons afvragend wie is Jezus Christus voor ons? Ook kunnen we het er alvast over hebben, hoe het verder moet met de kring. De deelname was niet slecht, de contacten waren goed – we moeten de zaak niet laten verlopen. R.H.M. de Jonge
Evensong. Zondagavond 24 maart kunt u weer een Choral Evensong bijwonen: eigenlijk een protestantse Vesperdienst waarin vrijwel alles wordt gezongen. Het Bernarduskoor uit Hazerswoude o.l.v. Mattijs Vijverberg werkt eraan mee, pastoor Ruud Visser is de voorganger en Simon Stelling bespeelt het orgel. Iedereen is van harte welkom, een liturgie mét vertaling is beschikbaar.
Agenda.
Maandag 18 maart
20:00 uur: Vergadering kerkenraad, Adventskerk, ontmoetingsruimte.
Dinsdag 19 maart
10:00 uur: Inloopochtend, Adventskerk (achterzaal). Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Woensdag 20 maart
20:00 uur: Bijbelkring, Adventskerk.
Donderdag 21 maart
10:00 uur: Gebedskring, Hazenveld 10.
20:00 uur: Adventus, Lichtkring.
Zaterdag 23 maart
16:30 uur: Orgelconcert - Simon Stelling, Adventskerk.
Zondag 24 maart
18:30 uur: Evensong, Adventskerk.
Dinsdag 26 maart
20:00 uur: Kring Lopend Vuur, Sonja en Rijk Huisman. Kring Lopend Vuur bij Sonja en Rijk Huisman. Edward bereidt de avond voor aan de hand van hoofdstuk 5 van het boekje ‘Waarheid in liefde’’ van Harald Overeem. Wilt u zich ook bij de kring aansluiten of een avond meedraaien? U bent altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte van Tol, telefoonnummer 06 – 30 49 27 94.
Donderdag 28 maart
20:00 uur: Ontmoetingsruimte Adventus.
20:00 uur: Overleg CKRM - St. Vrienden Adventskerk, Adventskerk.
Vrijdag 29 maart
20:15 uur: Orgelconcert door Bert van den Brink, Adventskerk Alphen a/d Rijn.
Zaterdag 30 maart
20:00 uur: DD Dance met Echo, Adventskerk - Alphen aan den Rijn.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 3 maart gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar dhr. W. van Veen, Bosparkweg 111 en mw. Kruit-Lekx, Klompenmaker 156 kamer 238. Op zondag 10 maart gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. A. Sprokkerieft-Hunink, Revalidatieafdeling De Brug, Meteoorlaan 4, kamer 17 en mw. Scheer-Kom, Smaragdlaan 17.
Pastoraat ds. De Jonge. Er is geen reden om onze ouderen meewarig aan te zien als mensen die hun tijd gehad hebben. Sommigen hebben al in hun kinderjaren ontzaglijk veel te verstouwen gekregen. Vooral in de oorlog die nu 74 jaar achter ons ligt. Een broeder die nog steeds in de Adventskerk komt verloor zijn vader op de dag van de bevrijding, getroffen door een verdwaalde kogel van een BS-er. Een zuster kijkt nog dagelijks naar het portret van haar toen 21-jarige broer, januari ’45 opgepakt en één maand voor de bevrijding in een concentratiekamp bezweken. Van kort daarna trof ik op diverse kamers portretten van broers die in Indië sneuvelden. Wat dacht u van de 8-jarige jongen wiens vader geëlektrocuteerd werd bij de reparatie van een bovenleiding. Zijn maat zou de hand opsteken als de stroom was uitgeschakeld. Maar hij groette een voorbijganger. Telkens het refrein: moeder bleef achter met zoveel kinderen. Een meisje van 8 slipte tussen de middag langs de brevierende nonnetjes van het RK ziekenhuis om even mamma te groeten. Op zaal een lege plek. Zij was zojuist overleden. Ook deze zuster leeft van harte in ons midden mee. Akkoord, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar laten wij blij zijn met de ouderen die het een lang leven volgehouden hebben te geloven ook als het oog niet ziet… Mw. Kruit-Lekx, tijdelijk in Noorderbrink, herstelt goed van haar valpartij. Mw. Van Klaveren-Landman in Oudshoorn zit 3x per dag aan de vernevelaar om extra zuurstof op te doen. Fijn dat dat kan, want verder is zij er goed aan toe. Mw. A. v.d. Velde-Vermaas liep door een huiselijk ongeluk een hoofdwond op die inmiddels is genezen. Drie dagen per week is zij in de dagopvang van Noorderbrink. Goed voor de geheugentraining en contacten. Mw. De Gans-Bode is overgegaan naar de dagopvang in Oudshoorn. Mw. Koelewijn-van Dijk was enkele dagen in Alrijne voor een darminfectie. Jolanda Sanders-van Berkel onderging 25-2 een schouderoperatie. Mw. Liefhebber-van Wijk was een week geïsoleerd wegens een virusinfectie. Gelukkig kan zij goed alleen zijn. Mw. E. de Lange-van Gaalen moest haar hartwerking laten onderzoeken. Mw. van Veen-Hoosbeek werd in Leijthenrode 88 jaar en herdacht met haar man de 64-jarige trouwdag. Verschillende gemeenteleden staan voor een operatie of voor de afweging of een mogelijke ingreep inderdaad de moeite waard is. Bidt voor hen om wijsheid en vertrouwen.
Overleden. Vrijdag 8 maart is na een kort verblijf in het hospice op 91-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid Pieter van Donk. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op donderdag 14 maart op de Oosterbegraafplaats. Onze gedachten gaan uit naar mevrouw Van Donk en de kinderen. Mogen zij gesterkt worden door het uitzicht van Gods Woord: Zalig de doden die in de Here sterven. Het in memoriam volgt in het volgende kerkblad.
Geboren. Op dinsdag 5 maart is Thijs geboren, zoon van Pauline en Bart van der Hulst en broertje van Ruben en Lucas (Oliemolen 13, 2406 KG Alphen a/d Rijn). Wij feliciteren de familie Van der Hulst van harte met de geboorte van Thijs, en we wensen hun Gods zegen toe!
Ambtsjubileum ds. Henzen. Uit Wateringen kregen we een heugelijk bericht: het is 25 jaar geleden dat ds. J. Henzen werd bevestigd in het ambt van predikant. Dit jubileum heeft hij met vreugde en dankbaarheid gevierd op zondag 10 maart. Daarbij was natuurlijk ook een afvaardiging vanuit de Adventskerk aanwezig. We feliciteren onze oud-predikant van harte met dit zilveren jubileum, en we wensen hem toe dat hij nog vele jaren zijn werk mag doen onder Gods zegen, en daarbij de gemeente tot zegen mag zijn. (Adres ds. Henzen: Plein 11, 2291 CA Wateringen.)
Ds. Van der Geer overleden. Op zondagmorgen 10 maart hoorden we dat ds. W.L. van der Geer die nacht was overleden. Van 1994 tot zijn emeritaat in 2005 heeft hij als predikant onze gemeente gediend. Wij hebben hem in de dienst herdacht als iemand die het Woord spelde en het met hart en ziel verkondigde; we hebben gedankt voor zijn leven en voor wat hij als dienaar van het Woord heeft mogen geven, ook aan onze gemeente. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen. We bidden dat God hen nabij zal zijn met Zijn troost en zegen. Ds. Van der Geer wordt op vrijdag 15 maart begraven. De rouwdienst is om 13:00 uur in de Adventskerk; na de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren. Namens de kerkenraad, Hella Verweij, scriba.


Bestuur & beleid
Opbrengst deurcollecte. De deurcollecte van zondag 17 februari 2019 heeft het mooie bedrag van 580,21 euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank. Het college van kerkrentmeesters gebruikt de opbrengsten van de deurcollectes dit jaar voor het onderhoud van de pastorieën.