Menu



Kerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 19

Zondag 16 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Startzondag
Zondag 23 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J. Smit
18.30 uur Drs. Joh. van Eijsden


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 16 september is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 16 september zingen we lied 3 = 'Zing alle dagen een lied voor de Heer' uit de kinderbundel. We zingen zondag 23 september met de kinderen lied 1 - 'Dit is de dag' uit de kinderbundel.
Giften. Mevr. Bregman ontving 20 euro voor het pastoraat en 10 euro voor de diaconie. De kerkopenstelling van 1 september heeft een bedrag van 46,90 voor het orgelfonds opgebracht. Mevr. de Zeeuw ontving 20 euro voor de HVD. Mevr. Schreuders ontving 10 euro voor de HVD. Ds de Jonge ontving 20 en 10 euro voor de kerk en 20 euro ter vrije beschikking die hij bestemd heeft voor voedselhulp in Zimbabwe.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevr. Jacobs ontving 10 euro. Mevr. Schuitemaker ontving 2 keer 10 en 1 keer 20 euro. Ten slotte ontving mevr. H. v.d. Vis 50 euro voor onderhoud aan de kerk. Hartelijk dank.
Bijbelkring. Er zijn voldoende opgaven binnen om met de Bijbelkring te beginnen. De eerste keer zal niet op de derde woensdag van de maand zijn, maar op de vierde: vanwege het jaarlijkse Dorpsfeest, waardoor het rond de kerk erg druk zal zijn, hebben we het begin een week verschoven. Maar de volgende data vallen wel op de derde woensdag: 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari en 20 maart. We kiezen telkens een speciaal onderwerp, uitgaande van een daarbij passend Bijbelgedeelte. De eerste keer spreken we over de schepping n.a.v. Genesis 1:1 tot 2: 2a. Als Genesis 1 geen natuurhistorie geeft, hoe moeten we het dan lezen? Wat verkondigt het ons als woord van God? De volgende keer gaan we het hebben over de plaats van het wonder in de Bijbel n.a.v. Matth. 12 : 38 –42. Ieder ontvangt een persoonlijke uitnodiging met het hele programma.
Agenda.
Zaterdag 15 september
00:00 uur: Startzaterdag.
Maandag 17 september
20:00 uur: Vergadering Kerkenraad, Adventskerk Ontvangstruimte.
Dinsdag 25 september
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Donderdag 27 september
20:00 uur: C.G.K. Adventus repeteert in de Adventskerk, Alphen aan Rijn.
20:00 uur: Adventskring, Fam. Hoornstra. Gesprekskring voor gemeenteleden van 30 jaar en ouder
20:00 uur: Adventskring, Helmhof 37.
Vrijdag 28 september
20:15 uur: Concert door Simon Stelling op het Steinmeyer-orgel. Openingsconcert van de serie 2018/19 van de Orgelcommissie, ditmaal gespeeld door Simon Stelling. Zie programma op www.orgelcommissiealphen.nl Toegang 7 euro



Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 2 september gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mevr. Rijfers-Blaauw, Prins Hendrikstraat 185 en met een groet van de gemeente naar mevr. G.B.Koren-Koenekoop, Rhenanialaan 27. Op zondag 9 september gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar Mevr. A. Sprokkerieft - Hunink, Bosparkweg 87 en met een groet van de gemeente naar mw. H. van der Vis-Buijs, Jan van Henegouwenstr. 9
Zieken. In het LUMC heeft dhr. A.G.A.Pennewaard ( J.P.Coenlaan 31) een zware operatie ondergaan. Gelukkig is alles goed verlopen en zal nu een periode van revalidatie aanbreken. Mevr. A.Koelewijn-Dijk ( VanSpeystraat 16 ) is in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp opgenomen om geopereerd te worden.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden
Pastoraat ds. De Jonge. Eigenlijk mag je als pastor op huisbezoek niet op je horloge kijken. Je moet de mensen het gevoel geven dat je alle tijd voor ze hebt. Maar als je een aantal bezoeken achter elkaar afspreekt ontkom je er niet aan. Soms gaat er iets mis. Bijvoorbeeld als er onverwacht een adres tussenkomt waar je nodig even langs moet. Dat liep een keertje uit, zodat bij de bejaarde broeder met wie ik daarna afgesproken had een uur te laat aankwam. Begrijpelijk dat deze wat ontstemd was. Toch bijzonder, dacht ik naderhand, dat op een 90 jarig leven 1 uur zoveel uitmaakt! Bij mijn eerste klantjes op woensdag en vrijdag kom ik meestal een kwartier te vroeg. Dat zit hem in de aankomst van de trein. Mw. Bos-Griffioen moet zich voorlopig met een brace behelpen om zich veilig te bewegen. Haar man komt al een heel eind buiten met de rollator. Mw. Uitvlugt-van Geelen is 3 ochtenden per week in Rietveld. Eerst was het erg wennen, nu vindt ze het er fijn. Mw. Henny v.d. Vis mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. We wensen haar een voorspoedig herstel. Overleden. Op 31 augustus overleed op 87 jarige leeftijd mevrouw Adriana Zuidam-Domburg, Gouwestraat 33. Heel onverwacht is zij heengegaan. De dokter, n.a.v. een ongelukkige val bij haar langskomend, trof haar levenloos aan. Heel erg voor haar zoons Jan en Jaco en hun gezinnen: geen afscheid meer te hebben kunnen nemen. Voordat zij begraven werd bij haar man op de Oosterbegraafplaats, kwamen wij op zaterdag 8 september samen in de aula om haar te gedenken. Met als tekst uit Matth. 25: “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur”.
In Memoriam. Op dinsdag 21 augustus is Clazina Egberdina Bos-van Gemeren overleden. Zij is 95 jaar geworden. Zij woonde aan de Prins Hendrikstraat 235. Clazien van Gemeren was geboren in Boskoop in een gezin van zeven kinderen. In 1947 trouwde zij met Maarten Bos, die vertegenwoordiger in landbouwonderdelen was. Zij kregen drie dochters en een zoon. Toen haar man in 1963 een eigen bedrijf begon werkte zij daarin mee, o.a. de administratie. Zij was een actieve vrouw: jarenlang lid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen; ook speelde ze graag bridge. Zij heeft met haar man op verschillende plekken in Alphen gewoond en ten slotte werd een appartement in de Hof van Alphen betrokken. In 2004 is haar man overleden. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en ten slotte had zij veel zorg nodig. Zo is zij in alle rust overleden. Voorafgaande aan de begrafenis hebben we haar leven herdacht in een dienst in de Adventskerk, waarbij kinderen en kleinkinderen persoonlijke woorden hebben gesproken. Uit de Bijbel lazen we een gedeelte van Psalm 139. We wensen allen die haar zullen missen de troost van het evangelie van Gods genade toe.
In Memoriam. De meesten kenden haar als Sjaan Zuidam. 87 jaar mocht zij worden in redelijk goede gezondheid. Zeer abrupt kwam op de laatste dag van augustus haar levenseinde. Bescheiden en onopvallend zette zij haar dagelijkse leven voort in het huis aan de Gouwestraat 33, waar ze al sinds 1965 woonde en waar ze zeer aan gehecht was. Haar hele leven speelde zich af in een klein territoir, want ze was in 1931 geboren en opgegroeid in de Zeilmakersstraat. Ze was de op éen na jongste van 6 kinderen en haar jongste broer bleef altijd in het ouderlijk huis wonen. In 1956 trouwde zij met Ko Zuidam die werkte bij de scheepsmotorenfabriek. Met hem ging zij wonen in dezelfde straat waar ze stierf, een paar huizen verder. Een stabiel leven had ze dus, ook een stabiel karakter. Ze hield zich van dag tot dag aan een vast programma. Toen de stormen over haar leven kwamen, kort na elkaar het overlijden van haar broer Jan, haar schoondochter Paula en in 2010 ook haar man, bleek ze toch ook vasthoudend in haar geloof. Ze wist dat Eén haar leven leidde. De sluiting van de Kruiskerk, vlak om de hoek, heeft ze wel betreurd. Maar ze bleef jarenlang het kerkblad rondbrengen op Gouwsluis en vertelde mij nog hoe blij ze was dat er voor haar een opvolgster was gevonden. Voor haar beide zoons, schoondochters en kleinkinderen, die veel van haar hielden, is het hard nu ineens zonder haar verder te moeten. Ze was nog zo alert en leefde zo in alles mee! Wat haarzelf betreft mogen we denken aan wat Paulus schrijft in 2 Cor. 5: “De lichte last der verdrukking van een ogenblik, bewerkt voor ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid”.
In Memoriam. Zaterdag 1 september is Hendrika Johanna Morgenrood-Janszen overleden. Zij is 103 jaar oud geworden. Zij woonde de laatste jaren van haar leven aan de Ommendijk 139 in Leiderdorp. Riek Janszen was op 25 februari 1915 geboren in Alphen ( Oudshoorn) in een gezin van 8 kinderen. Omdat haar moeder op betrekkelijk jonge leeftijd overleed kreeg zij de zorg voor het gezin. Ze werkte op verschillende plaatsen als hulp in de huishouding. In 1968 trouwde zij met een weduwnaar, Bas Morgenrood en ging ze wonen aan de Raadwijkstraat. In 1977 overleed haar man. Ze was een kordate, vrouw, die gewend was haar leven op een goede manier te regelen. Ze sprak open over haar geloof en over de troost die het evangelie haar schonk. Vaak gingen haar gedachten uit naar vroeger: naar hoe het thuis was geweest. In 2002 verhuisde zij naar Westerhoven en twee jaar geleden naar de Ommedijk. Daar is zij overleden, enkele dagen nadat zij was gevallen en haar heup had gebroken. Op vrijdag 7 september voorafgaande aan de begrafenis, hebben we haar herdacht in een dienst in de Aula van de Oosterbegraafplaats. De tekst, die ook op de kaart stond, was Psalm 23 vers 1: ‘De Here is mijn Herder.’ Moge de Here een ieder troosten die rouwt om het heengaan van Riek Morgenrood-Janszen.


Bestuur & beleid
Interimpredikant. Op de gemeentavond in mei vertelde de kerkenraad u dat we een interimpredikant zochten voor maximaal 20 uur per week, voor ca. 1 jaar. Nu is bekend wie dat wordt: ds. Marcel Zijlstra. Hij begint per 1 september en stelt zich hieronder aan u voor. Ds. Zijlstra gaat met ons meedenken in het hele proces van beroepingswerk en keuzes maken voor de toekomst. We gaan terug naar een kleinere pastorale formatie; de nieuwe predikanten hebben dus minder uren te besteden dan voorheen. Hoe vullen we dat concreet in? Wat worden de prioriteiten? Hoe geven we de komende jaren vorm aan het pastoraat? Over deze en andere beleidsmatige keuzes leven er in de gemeente verschillende ideeën. Hoe verbinden we die verschillende wensen met elkaar? Gunnen we elkaar daarin ook de ruimte? Dat zijn de vragen waarover we als kerkenraad en gemeente het komende jaar gaan nadenken, en daarin zal ds. Zijlstra ons begeleiden. We heten hem hartelijk welkom en wensen hem Gods zegen op zijn werk in onze gemeente!
Ds. Zijlstra stelt zich voor. Mijn naam is Marcel Zijlstra. Ik ben bijna 18 jaar predikant en heb meerdere gemeentes gediend. Een heel mooie, zinvolle taak waartoe ik mij door God geroepen weet. Ik ben 45 jaar, getrouwd met Gerda, en we hebben drie kinderen: Daniël, David en Ruben. Wij wonen in Ede, waar we ook kerkelijk betrokken zijn. Ik ben nu 4 jaar interimpredikant. Een interimpredikant is een predikant in landelijke dienst, die met een bijzondere opdracht aan een gemeente wordt verbonden. Dat is altijd tijdelijk. In zo’n periode ben ik echt bij de gemeente betrokken: geen zakelijke manager, maar een herder met hart voor de gemeente. Een interimpredikant adviseert de kerkenraad, maar heeft geen stemrecht. Hij begeleidt de gemeente bij het zoeken naar nieuwe wegen achter Christus aan, zodat de gemeente daarin zelf weloverwogen keuzes kan maken. Hij heeft oog en oor voor ieders belangen en zorgen, maar blijft onafhankelijk. Wilt u iets met mij delen, of een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek, neem dan gerust contact met mij op (06-365 33 786 / m.zijlstra@pkn.nl). Vanaf 17 september houd ik elke maandag van 18.30 tot 19.00 uur spreekuur in de kerk (Cornerstone). Het komende jaar hoop ik ook een aantal keren voor te gaan. Onderweg zal ik u laten weten waar ik mee bezig ben en u daar zo veel mogelijk bij betrekken. Ik zie ernaar uit om de komende tijd met u op te trekken! Vriendelijke groet en zegenwens, ds. A.P.D. (Marcel) Zijlstra.
Beroepingswerk. De afgelopen tijd heeft de kerkenraad alle benodigde voorbereidingen getroffen voor het beroepingswerk. Er is een verklaring afgegeven dat wij een nieuwe predikant daadwerkelijk kunnen betalen. We hebben van de classis toestemming gekregen om het traject te starten. En eind augustus hebben we in een extra vergadering de profielschets vastgesteld. Diverse gemeenteleden hebben al namen ingediend van predikanten die zij geschikt vinden voor onze gemeente. Als u nog een naam in gedachten hebt, geef die dan zo spoedig mogelijk door aan de scriba (scriba@adventskerk.info; pb. 2027, 2400 CA Alphen a/d Rijn). Nu kan de beroepingscommissie aan de slag! Zij heeft inmiddels haar eerste bijeenkomst gehad. De commissie doet haar werk in stilte, de commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht. Wij willen u vragen om dat te respecteren en hun de ruimte te geven om hun werk in alle rust te doen. Hella Verweij, scriba.
Afscheid Janneke Bregman. In de morgendienst van 30 september nemen we afscheid van onze pastoraal werker Janneke Bregman. Na de dienst kunt u dan persoonlijk afscheid van haar nemen. Meer informatie volgt in het volgende kerkblad.