MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 12

Zondag 6 juni
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra
Zondag 13 juni
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. L. van Rikxoort


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Op dit moment kunnen we zestig mensen per dienst verwelkomen. Er is kindernevendienst. Als u een dienst wilt bijwonen, moet u zich vooraf inschrijven via www.adventskerk.info (maandagmorgen t/m woensdagmiddag 18:00 uur). Als u geen internet heeft, of als het via de website niet lukt, dan kunt u op maandag en dinsdag tussen 15:30 en 17:30 uur bellen naar 06-5899 7203 (nieuw nummer!). Uiterlijk donderdagavond hoort u of u de dienst daadwerkelijk kunt bijwonen. Alle kerkdiensten worden ook uitgezonden via video.adventskerk.info, de draadomroep en www.kerkomroep.nl, sommige via Studio Alphen TV.
Studio Alphen. Enkele gemeenteleden vroegen: kunnen jullie ons laten weten wanneer de dienst door Studio Alphen wordt uitgezonden? Helaas weten ook wij dat niet altijd. Er is wel een schema (uitzending om en om vanuit de Maranathakerk en de Adventskerk), maar daar wordt soms ook weer van afgeweken… Vaak staat op zaterdag op www.studioalphen.nl te lezen welke dienst het wordt. NB. De tv-uitzendingen beginnen altijd om 10 uur. Onze dienst begint om 9:30 uur, maar dat is geen probleem: die wordt dan gewoon met een half uur vertraging uitgezonden (u valt er dus niet halverwege in). Hella Verweij, scriba.
Kinderlied. Zondag 6 juni zingen we Kl 37 – ‘Iedereen is anders’, en zondag 13 juni Kl 27 – ‘Here der heren’.
Zondag 6 en 13 juni.. Op deze zondagen gaan uw eigen voorgangers voor. Inmiddels zijn we in de zogenaamde feestloze periode aanbeland. Maar zelf vind ik het almaar feestelijker worden in de kerk. Eerst al met dertig mensen naar de kerk en vanaf Pinksteren met zestig. Ik vond de Pinksterdienst alleen daarom al een feestje. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop. Hoop verloren is al verloren, luidt een bekend gezegde. Zo is het ook. Ik ben er dankbaar voor dat de ‘coronacijfers’ dalen en er weer meer kan. In de Bijbel staat dat hoop die gezien wordt, geen hoop is. Paulus heeft daarin gelijk. Maar het gaat uiteindelijk niet om de hoop, maar om de realisering van waar we op hopen. En iets van waar we op hoopten zien we nu in vervulling gaan. Godlof! Goede en gezegende diensten gewenst! ds. Leo van Rikxoort
Giften. Ds. Van Rikxoort ontving 50 euro voor het werk van de kerk. Ds. De Vries-Terpstra ontving 20 euro voor de diaconie, 20 euro voor het orgel en 20 euro voor de HVD. Hartelijk dank!
Giften HVD. Mevrouw Bezemer, v.d. Bosch en Kok ontvingen allen 10 euro. Mevrouw Schuitemaker ontving 20 euro. Mevrouw v.d. Nagel ontving 25 euro voor de bloemen. Hartelijk dank!
Liedbundels. Na de feestelijke dienst met Pinksteren kreeg ik verschillende reacties op de liederen die in de dienst gezongen werden. Een aantal liederen kwam uit de bundel Hemelhoog. De liederen bleken mensen positief verrast te hebben: zo in het geheel van de dienst versterkten ze de boodschap. Dat is natuurlijk ook precies de bedoeling! En als het dan ook nog zo prachtig wordt uitgevoerd als met Pinksteren, dan is het echt feest. In Hemelhoog staan nieuwe liederen, maar ook oudere liederen die het nieuwe Liedboek (2013) niet gehaald hebben. En soms zijn liederen uit het oude liedboek wel in het nieuwe terechtgekomen, maar dan in een nieuwe vertaling. Een voorbeeld hiervan is lied 837: ‘Iedereen zoekt u, jong of oud’. In het liedboek van 1973 vinden we de vorige vertaling van dat lied, dat oorspronkelijk in het Zweeds geschreven is, als gezang 170: ‘Meester, men zoekt U, wijd en zijd’. In die versie stond: ‘Ouderen gaan rustig, welbereid, jongeren aarzelend U tegen’. Dat lied kwam de afgelopen weken een aantal keer ter sprake: ‘als je het zo zingt lijkt het wel alsof alle mensen aan het einde van hun leven terugkijken en zeggen: het is wel mooi geweest!’ Dat is natuurlijk niet zo. En zo was het in het Zweeds ook niet bedoeld. Mooi is dan ook de nieuwe vertaling, waarbij het onderscheid tussen jong en oud niet gemaakt wordt: ‘Eens vindt U ons, bij dag of nacht, moe van onszelf en zonder kracht, dorstend naar liefde en zegen.’ Die momenten kennen we allemaal. Momenten waarop we, bewust of onbewust, verlangen naar geborgenheid, zoeken naar God, hopen op een woord van Hem. In het laatste couplet gaat het van zoeken naar gevonden worden. Wat lijkt het me fijn om dat, zodra het weer kan, met jong én ouder samen te zingen. ds. Sara de Vries
Rekeningnummers collecte. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag vermelden voor welke zondag(en) uw gift bestemd is. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13.

Platenprogramma Draadomroep. Voor mensen die (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen) niet naar de kerk kunnen komen, worden onze kerkdiensten al jaren uitgezonden door de Draadomroep: eerst via de telefoonlijn, later de tv-kabel, en sinds kort via internet. Wie nooit naar de kerk kan komen, mist wel het persoonlijk contact. Daarom verzorgen de vrijwilligers van de Draadomroep voor deze luisteraars elke zondag een muzikaal programma voorafgaand aan de dienst. Zo worden zij toch net weer iets anders bij de dienst betrokken. Vanaf zondag 6 juni wordt een deel van dit platenprogramma ook toegevoegd aan de video-uitzending van de dienst. Het begint een half uur voor de dienst; een kwartier voor aanvang van de dienst wordt naar de kerkzaal geschakeld en hoort u – net als de mensen in de kerk – het orgelspel, in voorbereiding op de dienst. Dat verandert niet. Maar als u eerder aanhaakt krijgt u er dus wat muziek bij! Marco Bremmer
Agenda.
Maandag 7 juni
20:00 uur: Consistoriebijeenkomst
Dinsdag 8 juni
20:00 uur: Kindernevendienst vergadering
Maandag 14 juni
20:00 uur: Vergadering Kleine KerkenraadOmzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 23 mei gingen de bloemen met een groet vanuit de gemeente naar dhr. C. Veldkamp, Hugo de Grootstraat 98, en met een bemoedigende groet naar mevr. P. Vonk-Koenekoop, Stellingmolen 81 (maar zij verblijft nu te Rhijndael, kamer 10). Op zondag 30 mei gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar de familie Molleman-Godthelp, IJsselstraat 13, en met een bemoedigende groet naar dhr. J.P. de Ru, Herenhof 73.
Meeleven.. Mevr. P. Vonk-Koenekoop is thuis gevallen en kwam in het ziekenhuis terecht. Nu verblijft ze tijdelijk in Rhijndael. Veel kracht gewenst! We proberen als gemeenteleden mee te leven en verbonden te blijven met elkaar, ook in gebed. Goed om dan van elkaar te weten wat er speelt, waar een luisterend oor nodig is, een gebed, een bemoedigend woord. Verschillende gemeenteleden kregen in de afgelopen weken een verdrietige diagnose te verwerken. Dat valt niet mee: ineens wordt alles anders. Wat is het belangrijk om er dan met anderen over te praten. Met uw naasten, maar ook met een dominee, ouderling, of bezoekmedewerker... laat u van u horen wanneer u daar behoefte aan hebt?
ds. Sara de Vries-Terpstra
Meeleven.. Op 12 mei overleed op 97-jarige leeftijd mw. A. Houtman-van der Panne, Anna van Burenlaan 737. De uitvaart vond in besloten kring plaats. We condoleren haar familie van harte met het verlies. Mw. A. Koelewijn-van Dijk is op dinsdag 25 mei opgenomen in het ziekenhuis voor een kuur. Als u dit leest zal ze hopelijk weer thuis zijn en voelt zij zich beter. Hebt u mij nodig? Laat het me weten!
Om over na te denken.. Op Facebook kwam ik afgelopen week een mooie quote van Anne van der Bijl tegen: ‘God roept niet degenen die gekwalificeerd zijn. Hij kwalificeert degenen die Hij roept.’ Denk daar eens aan als u of jij gevraagd wordt iets in de gemeente te doen. Denk niet te snel: dat kan ik niet. God is er ook nog en Hij wil je toerusten voor de taak waarvoor je gevraagd wordt. Mozes zag het ook niet zitten om naar de farao te gaan en zijn volk uit Egypte te leiden. Hij had allerlei bezwaren. Maar de Here God wilde juist hem inzetten. Gods last is niet te zwaar.
Tot slot.. Met de apostel Paulus zeg ik: ‘Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.’ (Galaten 6: 18)
ds. Leo van Rikxoort
Bedankt. Voor de kaarten en de bloemen die we via de HVD en de kerk hebben ontvangen ter ere van ons 50-jarige huwelijk willen we iedereen bedanken. Met vriendelijke groet, Jan en Hannie van Lienden
In Memoriam. Op 10 mei is Cornelia Maria Belonje-Rijswijk, Wilgenlaan 9, overleden. Op 20 maart was ze 90 geworden. Haar geest was zo levendig en helder, maar haar lichaam liet het afweten. Ze was, zeggen we dan, óp. Een hele slag voor haar man Maarten, voor de kinderen en de (achter)kleinkinderen. Tegelijk is er ook veel om met dankbaarheid op terug te zien. De kinderen typeerden haar als een echt moedertje, een lieve vrouw. Betrokken op de kinderen en hun nageslacht. Altijd belangstellend. Ze was een vrouw die haar kinderen ruimte gaf en geduld met ze had. Een ‘zachte mamsie’ werd ze ook genoemd. Ik vond het ook bijzonder om te zien hoe na dik vijfenzestig jaar huwelijk de liefde er nog vanaf spatte! Samen (en met de familie) hadden ze een goed en mooi leven. Ze waren actief voor de kerk, ze maakten mooie reizen en genoten van elkaar. Aan collega Sara de Vries vertelde ze, dat ze uit De zeven zussen had gelezen en hoe mooi ze het verhaal uit Noorwegen vond. Ze had ook uit die serie gelezen over Brazilië, maar dat sprak haar niet zo aan. In Noorwegen was ze geweest, dat herkende ze. Mijn goede collega heeft toen zoiets gezegd als: ‘Bij Noorwegen hebt u zich door eigen ervaringen een voorstelling kunnen maken, bij Brazilië niet. Zou het ook zo met de hemel niet kunnen zijn, de oversteek naar het onbekende land?’ Ja, het zou wel eens verrassend anders kunnen zijn, dan wij ons kunnen voorstellen. Maar het belangrijkste is, dat je weet dat als je aan je laatste reis begint, dat je dan geborgen bent bij God. En dat wist ze. Het was haar wens dat er een woord uit Jesaja gelezen zou worden: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn!’ Die tekst stond op de doopvont in de Opstandingskerk. Elke zondag zag ze die. Die tekst heeft haar geraakt en getroost. We zijn door God gekend. Wat is het troostvol te weten, in leven en in sterven, zijn eigendom te zijn! Op zaterdag 15 mei vond de crematieplechtigheid plaats te Lisse. Het is nu stil geworden aan de Wilgenlaan. Ik hoop van harte dat broeder Belonje de kracht vindt om verder te gaan. Dat God hem en allen die Cor moeten missen zal troosten. ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid
Grote schoonmaakbeurt Adventskerk. Het CKRM heeft een gift ontvangen voor het schoonmaken van het kerkgebouw. Op 30 maart heeft een schoonmaakbedrijf enkele ruimtes van de kerk en de vloerbedekking in de kerkzaal gereinigd. Het is mooi dat we deze schoonmaakbeurt konden uitvoeren, en we willen de schenker van het geldbedrag heel hartelijk bedanken! Namens het College van Kerkrentmeesters, Jaap Stapper
Ambtsdragers. Tot onze vreugde hebben weer twee gemeenteleden ja gezegd op de vraag om een ambt of taak op zich te nemen: Dirk Dirkzwager keert terug als ouderling, en Martin Verweij wordt kerkrentmeester. Heel fijn dat zij dit willen doen! Mocht u bezwaar hebben tegen de bevestiging van een van deze gemeenteleden, dan kunt u dit binnen een week schriftelijk laten weten aan de scriba (scriba@adventskerk.info, postbus 540, 2400 AM). Als er geen bezwaren zijn, worden zij binnenkort bevestigd – de datum volgt nog. Hella Verweij, scriba
Jaarrekeningen. De jaarrekeningen 2020 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters zijn nu beschikbaar voor geïnteresseerde gemeenteleden. Als u de jaarrekening van de diaconie wilt inzien, mail dan naar penningmeester Rob Wielinga (rwielinga63@ziggo.nl) en u ontvangt hem per mail. Voor de jaarrekening van het CKRM kunt u mailen naar secretaris Ivo van Ark (kerkrentmeesters@adventskerk.info). Inzien van de jaarrekeningen kan t/m 9 juni; eventuele bezwaren kunnen worden ingediend t/m 12 juni.