Menu



Informatie over de kerkdienst
zondag 23 juni 2024 - 09:30 uur
Ds. A.P.D. Zijlstra, uit Ede
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 19 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Orde van dienst:
Muziek
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Aanvangslied: NLB (Psalm) 93 (helemaal)
Stil gebed / Bemoediging & groet
Verootmoediging: Oud Liedboek, lied 170: 4 en 2
Genadeverkondiging: Romeinen 5: 8-11
Zingen: Bundel Adventskerk, lied 170: 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Adventsbundel, lied 19: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Kinderen gaan aansluitend naar hun nevendienst
1e Schriftlezing: Psalm 107: 1-3 en 23-32 (NBV21)
Zingen: NLB (Psalm) 107: 1 en 12
2e lezing: Marcus 4,35-41 (NBV21)
Zingen: NLB (Psalm) 107: 13 en 15
Prediking
Lied: NLB 352: 1, 2, 5 en 7 – kinderen komen terug tijdens naspel
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 413 (helemaal)
Zegen met 3x gezongen ‘amen’
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling: Dhr. J.J. Zemel
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Oppasdienst (in de kerk): Inge de Man
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Stapper
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.