MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 oktober 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 36 - Iets van alle dieren
Orde van dienst:
In deze dienst staat psalm 83 centraal. Wie de tekst leest, weet waarom. Maar zal zich ook realiseren dat er vele vragen zijn en antwoorden moeilijk te geven. Toch is het goed om er samen, biddend, over na te denken.
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 35: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Bestrijd wie mij bestrijden, HEER!’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 143: 1 ‘O Here, hoor naar mijn gebeden’
gebed om ontferming en vergeving
lied: Psalm 143: 6 ‘Ik strek naar U mijn beide handen’
woord van vergeving
lied: Psalm 143: 9 ‘Gij zijt mijn God, sta mij terzijde’
leefregel
lied: Psalm 143: 10 ‘Heer, om uws naams wil, laat mij leven!’
gebed om de opening van het Woord
moment voor de kinderen
kinderlied: 36 (Adventskerkbundel) ‘Iets van alle dieren’
Schriftlezingen: Psalm 83
lied: Psalm 33: 4, 6 en 7 ‘Wat ook de volkeren beramen’
verkondiging
lied: 756: 1. allen; 2. vrouwen; 3. mannen; 4. vrouwen; 5. mannen; 6. vrouwen; 7. mannen; 8. allen ‘Laat komen, Heer, uw rijk’
gedachtenis overledene(n), met aansluitend lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 898: 1 en 2 ‘Een vaste burcht is onze God’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel
Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling van Ontvangst: Dhr. G.J. de Wilde
Ouderling: Mw. H.C. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J.A. van den Berg
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.