MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 juni 2023 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Deurcollecte CKRM t.b.v. verbouw keuken
Kinderlied:
Kl 10 - Dank U voor deze nieuwe morgen
Orde van dienst:
orgelspel
welkom en afkondigingen
intochtslied: Psalm 30: 1 en 2 ‘Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 10 (Adventskerkbundel) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
de Tien Woorden
lied van verootmoediging: 275 (Hemelhoog) ‘Heer, ik kom tot U’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kindermoment
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
schriftlezingen: Jona 2 en Matteüs 12: 38-41 (NBV21)
lied: 155 ‘Zijt Gij mijn God’
verkondiging
lied: Psalm 42: 4 en 7 ‘Zie, gekerkerd in verlangen’
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied: 7 (bundel Joh. de Heer) ‘Als g’ in nood gezeten’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel

Als g’in nood gezeten
1 Als g’ in nood gezeten, Geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot,
En op ’t nacht’lijk duister, Volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, Ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, Uw toeverlaat.

2 God blijft voor u zorgen; Goed is de Heer,
En met elken morgen, Keert zijn goedheid weêr.
Schoon g’ in ’t verdriet, Nergens uitkomst ziet,
Grooter dan de Helper, Is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood!
Red slechts onze ziele, Uit zonde en dood.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. H.C. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Esmee Bos
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Martine Wielinga
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.