MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 9 oktober 2022 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 45: 1, 3 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming; melodie psalm 32!) ‘Met dit gedicht wil ik de koning loven’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
voorbereiding op de viering van het avondmaal
lied van verootmoediging: Psalm 25: 2 ‘Here, maak mij uwe wegen’
gebed
genadeverkondiging
lied: Psalm 25: 10 ‘Mogen mij toch steeds behoeden’
schriftlezing: Openbaring 19: 1 – 10
lied: Psalm 135: 1, 3 en 10 ‘Halleluja! Loof de Heer’
verkondiging
lied: 588: 1 (Hemelhoog) ‘Halleluja! Lof zij het Lam’
geloofsbelijdenis (gesproken)
lied: 588: 2 (Hemelhoog) ‘ Aanbidt de Vader in het woord!’
onderwijzing bij het avondmaal
avondmaalscollecte, terwijl wij zingen: 755 ‘Toch overwint eens de genade’
gebed, te besluiten met het Onze Vader
nodiging
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
dankzegging na de maaltijd
inzameling van de gaven
slotlied: Psalm 89: 7 ‘Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.