MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 5 juli 2020 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 36 - Iets van alle dieren
Orde van dienst:
In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Jana de Weerd en Benjamin Luijendijk.

pianospel

afkondigingen

intochtslied: Psalm 105: 1 en 3

moment voor persoonlijk gebed

votum en groet

lied: 499 (Hemelhoog)

we luisteren naar het doopformulier

terwijl Jana en Benjamin worden binnengedragen, zingen we lied: 347

doopgebed

we zeggen samen de geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen
om te oordelen de levenden
en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.
Amen

drie vragen voor de doopouders

bediening van de heilige doop aan Dirk Cornelis Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd

vraag voor de gemeente:

Gemeente,
wilt u deze kinderen,
Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd,
die gedoopt zijn,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen
helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

antwoord van de gemeente: JA!

lied: 363

de doopouders steken de doopkaarsen aan

als Jana en Benjamin de kerk worden uitgedragen, luisteren we naar The Potters Hand

ook kunnen de kinderen naar de kindernevendienst

dankgebed en gebed om de opening van het Woord

schriftlezing: Marcus 10: 13 – 16

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

lied: 506 (Hemelhoog)

verkondiging

lied: Heer, U bent mijn leven
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

slotlied: 423

zegen

gesproken amen

pianospel
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. A.J. Bos
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Koster 2: Dhr. M. Schreuders
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Coordinator: Nico Oosterom
BHV: Gera Klaasse
Beamer: Marlies Oosterom
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.