MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 3 maart 2024 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 24 - Vertel het aan de mensen
Orde van dienst:
Zondag Oculi (ogen) - derde zondag in de Veertigdagentijd
Welkom en mededelingen
Psalm 25: 1, 3, 7 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 25b (Houd mij in leven)
Verootmoedigingsgebed
Lied 836: 1, 4, 5 (O Heer, die onze Vader zijt)
Woord voor onderweg: Galaten 5: 13-14
Hemelhoog 395 (Ik wil jou van harte dienen)
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Kinderlied 24 (Hemelhoog 691) Vertel het aan de mensen
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11
Lied 547: 1, 4, 5, 6 (Met de boom des levens)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 838: 1, 2, 3, 4 (O grote God die liefde zijt)
Kinderen komen terug van nevendienst, aandacht voor Paasproject
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte (Kinderen komen terug van de oppas)
Lied 835: 1, 2, 3 (Jezus, ga ons voor)
Zegen/ gezongen amen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. D. van Smirren
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Hoogendijk
Ouderling: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Bloemenadres 3: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 4: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Dhr. P. van ’t Wout
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Groep 2: Inge Westdijk
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.