MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 4 juni 2023 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Gezamenlijke dienst
(i.v.m. Zomerdienst
aan het meer)
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 12 - Met mijn handen samen
Orde van dienst:
Zondag Trinitatis
inleidend orgelspel
afkondigingen
lied: Psalm 87 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
loflied: 705: 1 en 3 ‘Ere zij aan God, de Vader’
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 143: 1 en 2 ‘O Here, hoor naar mijn gebeden’
verkondiging van Gods genade en gebod
lied: Psalm 143: 9 ‘Gij zijt mijn God, sta mij terzijde’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
kindermoment
kinderlied: KL 12 ‘Met mijn handen samen’
schriftlezingen: Jona 1 en Handelingen 27: 9-26
lied: Psalm 107: 11, 12 en 13 ‘Die langs Gods oceanen’
verkondiging
orgelspel
gezongen geloofsbelijdenis (staande): 342 ‘In God de Vader op zijn troon’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 704: 1 en 3 ‘Dank, dank nu allen God’
wegzending en zegen
gezongen `amen` (3x)
uitleidend orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. C.J. Sneep
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Koffie schenken: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Koffie schenken: Mw. G. Oudshoorn
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Stapper
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.