MenuInformatie over de kerkdienst
vrijdag 15 april 2022 - 19:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Goede Vrijdag
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Het is stil in de kerk
Psalm 22: 1 en 2 (Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 22: 13
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Evangelielezing: Johannes 19: 28-42
Lied 590: 1, 2 (Nu valt de nacht)
Verkondiging
Naam van Jezus, hoog verheven (5 coupletten) Lied 42 uit Het liefste lied van overzee deel 1
Gereedmaken van de tafel (in stilte)
Viering van het Heilig Avondmaal:
– instellingswoorden
– gebed
– delen van brood en wijn
Vóór de eerste tafel: Lied 377: 1 (Zoals ik ben, kom ik nabij)
Na de eerste tafel: 377: 2
na de tweede: 377: 3
(afhankelijk van het aantal tafels, na de derde: 377: 4 / na de vierde: 377: 5)
na de laatste tafel: 377: 6
– dankzegging
Slotlied: lied 560 (Hij ging die weg zo eenzaam)
De Paaskaars wordt gedoofd
Wegzending en zegen (gesproken amen door voorganger)
In stilte verlaten we de kerk
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.