MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 januari 2022 - 10:00 uur
Ds. W. Koerselman, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
(Mededelingen kerkenraad)
Psalm 66: 1, 2 (psalm van de zondag) ‘Breek, aarde uit in jubelzangen…’
Stilte
Votum en groet
Psalm 66: 3
Gebed om ontferming
Bij wijze van glorialied Lied 286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker..’
Moment voor de kinderen
Kl. 40 ‘Samen’
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing OT Deut. 4: 11-20 (NBV21)
11Op die dag naderde u de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en donkere wolken. 12Toen sprak de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet; er was alleen die stem. 13
Hij maakte u de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. 14Mij droeg de HEER toen op om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 15Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: 16misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, 17of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, 18van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. 19En als u omhoogkijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. 20Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om Hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.
Lied 317: 1, 2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen…’
Lezing NT 1 Johannes 1: 1-4 (HSV)
1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen,
wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens
2– want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.
Lied 317: 3
Prediking over 1 Johannes 1: 1-4
Gezang 476: 1, 2, 3, 5 ‘Eeuwig Woord, U willen wij bezingen…’
Dienst der gebeden
Aankondiging inzameling der gaven
Lied 315: 1, 3 ‘Heb dank, o God van alle leven,…’
Zegen met 3x gezongen ‘Amen’
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Zang: Dhr. S.M. Büchner
Zang: Dhr. F. van den Akker
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
Beamer: Martine Wielinga
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.