MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 12

Zondag 9 juni
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra
Zondag 16 juni
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Viering Heilig Avondmaal


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 9 juni met de kinderen lied 6 - 'Zingen maakt blij' uit de kinderbundel. zondag 16 juni vieren we het Heilig Avondmaal. Zondag 16 juni zingen we lied 10 = 'Dank U voor deze nieuwe morgen' uit de kinderbundel. zondag 16 juni vieren we het Heilig Avondmaal. Na (vrijwel) elke dienst is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of the te drinken.
Erediensten. Op 9 juni hoop ik (SdVT) weer voor te gaan. In de periode na Pinksteren lees ik graag in Handelingen en de brieven hoe de Heilige Geest de eerste gemeentes leidt, zoals ook het alternatieve leesrooster doet, maar het Oecumenisch leesrooster kiest na Trinitatis een aantal weken voor lezingen uit het begin van Marcus. Wat we 9 juni lezen, weet ik nog niet precies. Op zondag 16 juni hoopt ds. Leo van Rikxoort voor te gaan, we vieren het Heilig Avondmaal: in de morgendienst lopend, in de middagdienst aan tafel. Gezegende diensten gewenst!
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Giften. Ria Langeveld ontving 10 euro voor de Diaconie. Via de bankrekening is er een gift van 50 euro ontvangen ter vrije besteding. De heer Lilipaly ontving op 27 mei 2024 EUR 50 voor het CKRM t.b.v. de keuken en de stookkosten van het kerkgebouw. Ria Langeveld ontving 20 euro voor de kerk en 20 euro voor `Morgenster`. Ineke van Butselaar ontving €10 voor de bloemengroet . Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. De volgende giften ontvangen: Mevr. Oudenes 20 euro en Mevr. Schuitemaker 2 giften van 20 euro. Allen hartelijk dank.
Agenda.
Maandag 10 juni
20:00 uur: Vergadering Kleine Kerkenraad, Adventskerk.
Dinsdag 11 juni
19:00 uur: Bijbelkring `De Ampère`, De Ampère.
Woensdag 12 juni
19:30 uur: Gebedskring, Gedachtenis-nis.
Maandag 17 juni
19:30 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters.
Dinsdag 18 juni
10:00 uur: Koffieochtend voor iedereen, wees welkom!, Ontmoetingsruimte van de Adventskerk.
19:30 uur: Vergadering Diaconie, Adventskerk.Omzien naar elkaar
De pastorale berichten en persoonlijke stukjes van de predikanten worden niet meer op de website getoond. Wilt u die toch lezen dan is een abonnement op het Kerkblad het advies. Informatie over de papieren en digitale versie vindt u hier: Kerkenrijnengouwe.nl

Privacy Onlangs hebben we in de kerkenraad gesproken over privacy-gevoelige informatie die op onze website staat. Denk bijvoorbeeld aan het In memoriam voor een overleden gemeentelid, en de tweewekelijkse gemeenteberichten uit het kerkblad. We willen graag zorgvuldig omgaan met de privacy van onze gemeenteleden. Tegelijkertijd willen we als gemeenteleden met elkaar kunnen meeleven. Die twee wensen staan soms op gespannen voet met elkaar: om lief en leed te delen, heb je immers elkaars namen en adressen nodig? Daarom noemen we die in het kerkblad, en bijvoorbeeld ook bij de afkondiging over de zondagse bloemen. Maar op de website moet toch de privacy het zwaarste wegen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de gemeenteberichten en de In memoriams niet langer op de website te publiceren. Voortaan verschijnen ze alleen nog in het kerkblad ? en in de Appostel-app. Kerkblad editie 6 - 13 maart 2024

Bestuur & beleid
Jaarrekeningen 2023 ter inzage. De kerkenraad heeft op 27 mei jl. de jaarrekeningen 2023 van de Diaconie en het CKRM voorlopig vastgesteld. Voor geïnteresseerde gemeenteleden lagen de jaarrekening ter inzage tot en met 6 juni 2024. Eventuele bezwaren konden tot en met 7 juni 2024 ingediend worden. Beide data zijn via de website en via een afkondiging tijdens de kerkdienst van 2 juni gemeld.
Gemeenteberaad. Zoals inmiddels bij u bekend is, houden we dit jaar een gemeenteberaad over de vraag: “Past het bij de wijze waarop wij hier als gemeente Christus proberen te dienen om homoseksuele relaties te laten zegenen?” Er is in de afgelopen tijd veel over gesproken en we zijn dankbaar dat dit gesprek met veel betrokkenheid en met respect voor onderlinge verschillen gevoerd wordt. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 21 april jl. en de schriftelijke reacties daarop, heeft de kerkenraad gesproken over de volgende stappen die nodig zijn om tot een antwoord te komen op de gestelde vraag. In september organiseren we een volgende bijeenkomst, de datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt. Voor die tijd wordt er een overzicht gemaakt, zodat terug te lezen is welke stappen er korter en langer geleden binnen de Adventskerk gezet zijn. Dit document wordt beschikbaar gesteld t.b.v. de bijeenkomst in september. Het is de bedoeling om aan de hand hiervan met elkaar in gesprek te gaan, met het oog op de vragen die er in de gemeente leven. We hopen op een verbindend geloofsgesprek.