MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 21

Zondag 13 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J. de Vreugd, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. J. Henzen, Viering Heilig Avondmaal
Zondag 20 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. D.H.J. Steenks


Vieren en Doen
Kerkdiensten. zondag 13 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. Zondag 13 oktober zingen we lied 14 = 'Als je bidt zal Hij je geven' uit de kinderbundel. zondag 13 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. Zondag 20 oktober is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 20 oktober zingen we lied 18 = 'Een wijs man bouwde zijn huis op een rots' uit de kinderbundel.
Giften. De heer Sonneveld ontving via de Stichting Vrienden van de Adventskerk 2 x € 50 en tijdens Open Monumentendag € 22 voor de orgelpijpactie. Mevrouw Kalf ontving 10 euro voor de bloemen. Mevrouw Turkenburg ontving 10 euro voor het orgel. Mevrouw Jacobs ontving 50 euro, t.w. 25 euro voor de orgelpijp-actie en 25 euro voor de Diaconie. . Ds de Jonge ontving 20 euro t.v.b. die bestemd weerden voor de kerk, 20 euro voor de diakonie, 20 euro t.v.b. bestemd voor onderhoud, 2 x 10 euro voor het orgel, 100 euro voor Zimbabwe en 100 euro, waarvan de helft voor de kerk en de helft voor Zimbabwe. Van de Zimbabwe-giften kon ds. Chikuku 2 nieuwe banden kopen voor de kerkauto waarmee hij voedsel gaat halen in Masvingo voor de arme kinderen van 2 scholen in zijn gemeente. Veel dank!.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Koren ontving 5 euro. Mevrouw Jacobs, v.d. Zand, Brouwer en T. v.d. Bosch ontvingen allen 10 euro. Hartelijk dank.
Agenda.
Maandag 14 oktober
20:00 uur: Vergadering kleine kerkenraad, Adventskerk, zaal achterin.
Dinsdag 15 oktober
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Donderdag 17 oktober
19:30 uur: Adventus (ontmoetingsruimte).
Maandag 21 oktober
20:00 uur: Confessionele Vereniging: lezing ds. A. Christ uit Katwijk, Adventskerk.
Donderdag 24 oktober
19:30 uur: Adventus (ontmoetingsruimte).Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 29 september gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeente naar dhr. M.D. Koenekoop en mw. C. Koenekoop-de Pater, Hugo de Grootstraat 68, en naar dhr. A.W.A.P. Bouman, Van Velzenstraat 21. Op zondag 6 oktober gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. M. den Houter-de Kluijver, Wilgenlaan 48, en naar mw. H. Bos-Griffioen, Flevolandstraat 45.
Pastoraat ds. De Jonge. Destijds was er in de Adventskerk een 100% dove mevrouw, die vele horenden ten voorbeeld was. Ze ontbrak bijna nooit. Als ik haar thuis bezocht, drukte ik op de bel en dan ging er binnen een licht aan. Ik kon mijn vragen aan haar opschrijven. Maar wat deed ze in de kerk? Ach, zei ze, ik weet aan het bord wat er gezongen wordt. Dat zoek ik op in mijn liedboek. En het Schriftgedeelte waar het over gaat kondigt u altijd in het kerkblad aan. Ik maak er maar mijn eigen preek bij. En als u de doop en het avondmaal bedient weet ik wat dat betekent. Evenals wanneer u aan het eind de zegen meegeeft. Tegenwoordig zijn er dovendiensten in diverse plaatsen. Ik mocht er pas nog in voorgaan, met behulp van een tolk die daarvoor elke keer uit Alkmaar komt. Wat bijzonder dat dat kan. Maar ook: wat bijzonder dat u zonder tolk zomaar kunt horen… Mw. H. v.d. Vis had 21-9 weer een probleem met het hartritme. Ze kon vanuit de ambulance thuis worden bijgestaan. Dhr. Dick Bloot is 23-9 overleden, precies een week nadat hij een ernstige operatie onderging. In 2010 heeft ds. Henzen hem gedoopt op zijn belijdenis. We verliezen in hem een trouw gemeentelid. Zijn vrouw, die al 60 jaar met hem verbonden was, moet hem wel heel erg missen. Moge onze God haar daarvoor kracht geven. Dhr. J.C. Heinen moest voor onderzoek naar Alrijne. Voor dhr. S. van Eerdewijk wordt de toestand er niet gemakkelijker op. Hij zou zo graag tussen zijn wekelijkse kuren wat meer ruimte hebben om op te knappen. Maar dat is niet verantwoord. Dhr. A.W.A.P. Bouman heeft de leeftijd der sterken mogen bereiken. Toen we hem daarmee gingen feliciteren, bleek hij nog net zo’n ferme handdruk te geven, als ik van hem kreeg toen hij als ouderling mij destijds naar de kansel bracht. Mw. N. v.d. Leede kreeg een goede uitslag van haar kaakoperatie: zeer verheugend. Mw. M. den Houter-de Kluijver ging overzij met de fiets. Niets gebroken gelukkig, alleen de arm moet in een schouderdoek. Mw. W. de Wit-Koren kon niet meer thuis zijn. Ze is naar een verpleeghuis in Eindhoven, dicht bij haar dochter. Mw. H. Bos-Griffioen zit met ontwrichte heup en kreeg een brace aangemeten. Zij de Here al onze zieken nabij.
Oogstdienst. Op zondag 10 november vieren we weer de jaarlijkse oogstdienst. Zoals u wellicht weet verzamelen we als gemeente hiervoor fruit. U kunt uw fruit brengen op zaterdag 9 november tussen 09.00 en 11.00 via de zij-ingang van de Adventskerk. Wij hopen weer op veel enthousiaste gevers, zodat we als gemeente weer veel mooie fruitbakjes kunnen uitdelen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hopen dat u allen ook helpt om het fruit uit te delen, want vele handen maken licht werk. De adressen waar de fruitbakjes naar toe moeten worden gebracht worden zondagochtend 10 november in de ontmoetingsruimte uitgedeeld. Dank u voor uw hulp! De dames van de HVD.
Dank u wel. Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van Fred Pennewaard wil ik u hartelijk bedanken. Hartverwarmend was de belangstelling tijdens de vele jaren van ziekte en na zijn overlijden. Heel bijzonder en niet te beschrijven wat dit voor mij heeft betekend. Hier put ik, ondanks het grote gemis, kracht uit om het leven zonder Fred weer op te pakken. Mede namens de familie: Joke Pennewaard-Duiveman.


Bestuur & beleid
Denk mee over beleid (2). Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op. Daarom vragen we uw mening over een aantal belangrijke thema’s. Denkt u mee? Uw mening telt! De afgelopen weken vroegen we uw mening over de eredienst en ons activiteitenaanbod. Nu leggen we u twee nieuwe thema’s voor. Allereerst jeugd en jongeren. Onze gemeente telt gelukkig ook de nodige kinderen en jongeren. Zij groeien op in andere omstandigheden dan de voorgaande generatie(s). Hun leefpatroon is anders; de zondag is vaak niet meer vanzelfsprekend een rust- en ‘kerk’-dag. Als gemeente willen we graag dat ook jongeren/jonge gezinnen verbonden blijven met Christus en actief bij de gemeente betrokken zijn. Wat kunnen wij doen om dat te bereiken? Als u/jij zelf bij de jongeren/jonge gezinnen hoort, wat zou u/jij dan willen dat de kerk voor u/jou organiseert? En wat zou u/jij zelf kunnen doen? Het mooiste is een gemeente waarin zowel ouderen als jongeren er helemaal bij horen en zich veilig weten; waarin er een band is tussen de verschillende generaties. Hoe kunnen we die onderlinge band versterken? Het tweede thema is kerk-zijn in het centrum. De Adventskerk staat in het centrum van Alphen aan den Rijn, aan een winkelstraat die ook op zondag door heel wat mensen wordt bevolkt. Onze locatie biedt mogelijkheden om mensen in aanraking te brengen met kerk, geloof en gemeente-zijn; om een plek te zijn waar mensen op adem kunnen komen, waar aandacht is voor hun vreugden, zorgen en noden. We willen ook gericht zijn op het bereiken van minder betrokken gemeenteleden en van mensen die Jezus Christus niet kennen of van Hem vervreemd zijn geraakt. Hoe doen we dat? Wat vindt u/jij onze rol, onze taak in het centrum van Alphen? Met wat voor activiteiten kunnen we winkelende mensen naar de kerk trekken? Vindt u/je dat we daarvoor ook activiteiten op zondag moeten organiseren? Zo ja, wat voor activiteiten dan? De kerkenraad hoort graag uw mening over deze twee thema’s! Reageren kan via de ideeënbus in de hal van de kerk, of per mail naar idee@adventskerk.info. U kunt ook bellen met ds. Zijlstra (tel. 06-36533786, tijdens zijn spreekuur op maandag 18:30-19:00 uur). Of spreek een kerkenraadslid aan. Graag uiterlijk zondag 27 oktober; daarna legt de kerkenraad weer andere thema’s aan u voor. Zo bouwen we samen aan de Adventskerk! Hella Verweij, scriba.