MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 20

Zondag 26 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. R.H.M. de Jonge
Zondag 3 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. S. de Vries-Terpstra


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Als u een dienst wilt bijwonen, moet u zich vooraf inschrijven via www.adventskerk.info (van maandag tot woensdag 18:00 uur) of 06-5899 7203 (op maandag en dinsdag, 15:30-17:30 uur). Uiterlijk donderdagavond hoort u of u de dienst kunt bijwonen. Alle kerkdiensten worden ook uitgezonden via video.adventskerk.info en www.kerkomroep.nl.
Aanvangstijd. Vanaf zondag 3 oktober beginnen de diensten weer om 10:00 uur!
Bij de diensten. Op zondag 26 september hoopt ds. R.H.M. de Jonge weer in de Adventskerk voor te gaan. Een gezegende dienst gewenst! Op 3 oktober, Israëlzondag, lezen we volgens rooster het begin van Marcus 10, waar Jezus de Tora ter sprake brengt. Hij wordt bevraagd door de farizeeën. Zij zoeken naar de praktische toepassing van Gods Woord, zoals wij dat nu nog altijd doen. Het is niet de gemakkelijkste tekst, maar wel een tekst die ons veel te zeggen kan hebben. Dat vind ik ook het mooie aan het volgen van een leesrooster: telkens weer ontdekken wat God ons in die teksten wil zeggen. Ds. S. de Vries-Terpstra
Giften. Ds. Van Rikxoort ontving 10 euro ter vrije besteding. Al een poosje geleden, maar nog niet gemeld, is er via de bankrekening een gift binnengekomen voor het orgelfonds. Ds. de Vries-Terpstra ontving tweemaal 20 euro voor de kerk. Liesbeth van de Zand ontving 10 euro voor het onderhoud van het orgel; tevens een gift van 180 euro, waarvan 100 euro voor de kerkrentmeesters, 40 euro voor HVD en 40 euro voor de wijkkas. Via de bankrekening is 10 euro ontvangen voor het kerkonderhoud en 25 euro ter vrije besteding. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. Mw. V.d. Berg ontving 20 euro, mw. V.d. Zand 10 euro, mw. Dekker 50 euro, mw. Van Bruinessen 30 euro, mw. Verkerk 5 euro. Hartelijk dank!
Kinderlied. Zondag 26 september zingen we Kl 29 – ‘Kom aan boord’, en zondag 3 oktober Kl 13 – ‘Onze Vader’.
Kinderoppas. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de kerkdienst oppas in gebouw Pancratius (naast de Bonifaciuskerk); nog niet elke week, maar hopelijk kan dat binnenkort wel weer. Op 26 september is er geen oppasdienst, op zondag 3 oktober wél.
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. U kunt ook digitaal geven aan de collectes met behulp van de app Appostel. Zie www.adventskerk.info onder ‘Digitale collecte’.
Agenda.
Maandag 27 september
20:00 uur: Consistoriebijeenkomst
Maandag 4 oktober
20:00 uur: Vergadering Kleine Kerkenraad
Dinsdag 5 oktober
10:00 uur: Koffieochtend, ontmoetingsruimte. Vooraf aanmelden bij Ineke van Butselaar, tel. 494543.
18:30 uur: Cornerkids, de club voor alle kinderen van groep 5 t/m 8. Iedere eerste dinsdag van de maand, 18:30-20:00 uur in de Cornerstone. We zingen met elkaar, luisteren naar een bijbelverhaal, en daarna doen we iets creatiefs of spelen een spelletje. Kom jij ook?
Woensdag 6 oktober
20:00 uur: Kindernevendienst vergaderingOmzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 12 september gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mw. IJdo-Barreveld, Raadhuisstraat 137, en met een bemoedigende groet naar mevr. C van den Bosch-Wolbers, W.M. Offringalaan 41, en mw. H. Bos-Griffioen, Flevolandstraat 45. Op zondag 19 september gingen de bloemen als bemoediging naar mw. W.J. van der Putten-van Oosterom, Noorderbrink kamer 218, en met een hartelijke groet naar mw. M.J. van der Panne-Graafland, Van Lennepstraat 81.
Huwelijk. Op donderdag 7 oktober hopen Michael Woensdregt en Mandy de Jong (Aalhorst 138, 2402PG Alphen aan den Rijn) elkaar het ja-woord te geven. Wat een feest! Het huwelijk wordt gesloten in Kasteel Woerden. Ook de kerkelijke bevestiging vindt daar plaats. Ik verheug me erop om deze feestelijke dienst te leiden. Prachtig om zo je huwelijk te beginnen: in vertrouwen op Gods zegen! We wensen jullie een heerlijke dag met allen die jullie lief zijn, en Gods zegen op de weg die jullie samen gaan!
Huwelijksjubileum. Op 6 oktober is het 50 jaar geleden dat dhr. J. en mevr. W. van den Hoek-Kreft (Hortensiastraat 30, 2406 BP Alphen aan den Rijn) getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd! Een mooie dag gewenst en Gods zegen voor de toekomst.
Meeleven. Mevr. M.J. van der Panne-Graafland is weer thuisgekomen van haar verblijf in zorgpension Woerden. Fijn dat u weer thuis bent! Mevr. C. Wijfje revalideert in De Brug (Alrijne), na een heupoperatie in Alrijne Leiderdorp. Gods kracht gewenst in uw herstel! Dhr. P. van Wieringen was al een tijd in afwachting van de verwijdering van zijn galblaas. Gelukkig heeft hij inmiddels een geslaagde operatie achter de rug. Een goed verder herstel gewenst! Mevr. C. van den Bosch-Wolbers is ook weer thuis uit het ziekenhuis na haar rugoperatie. Ook voor u een goed verder herstel toegewenst! Schrikken was het toen dhr. Frans Godthelp met hartklachten moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij is behandeld in het LUMC en verbleef een kleine week in Alrijne, Leiderdorp. Zondag 19 september mocht hij weer naar huis. Gods kracht gewenst in het herstelproces, Hij is nabij! Zo delen we onze zorgen, leven we met elkaar mee, en we brengen het in gebed bij God, die ons vasthoudt. Nu we de beamer gebruiken hebt u het Liedboek misschien niet meer zo vaak in handen. Wist u dat er niet alleen liederen in staan, maar ook gebeden en gedichten? Het Liedboek heeft dan ook als ondertitel: zingen en bidden in huis en kerk. Kijk bijvoorbeeld maar eens op pagina 1375, waar gebeden voor een operatie staan. Of lees het prachtige gebed van Dietrich Bonhoeffer op pagina 533, om de dag mee te beginnen. Het zijn gebedsteksten die je willen helpen om je toe te vertrouwen aan God. Het gebed van een ander kan soms zo goed verwoorden waar je zelf niet op kwam. Een goede reden om het Liedboek te blijven gebruiken!
ds. Sara de Vries-Terpstra
Meeleven. Dhr. C. Bos van de Flevolandstraat verblijft nu in De Bieslandhof te Delft. Het adres is Beukenlaan 2 (afd. 2 zuid, kamer 212), 2612 VC. Voor hem en zijn vrouw is het heel verdrietig dat na bijna 63 jaar huwelijk ze niet meer onder één dak kunnen wonen. Als er voor hem een plek is in de regio, zal hij daarnaar verhuizen. We leven mee met de familie Bos. Gods nabijheid gewenst! Mw. W.J. van der Putten-van Oosterom van de Witte de Withstraat kwam in het ziekenhuis terecht. Toen ik haar daar wilde bezoeken was ze net naar Alphen terug gegaan. Ze verblijft nu voorlopig in Noorderbrink, kamer 218. Dat God haar nieuwe moed en kracht mag geven!
Catechisaties. Op 4 en 5 oktober beginnen de catechisaties weer. De 12, 13 en 14-jarigen van 18.45-19.30 uur en de 15, 16, 17, 18-jarigen van 19.30-20.15 uur. Plaats: Adventskerk. Weet je welkom. Voor de belijdeniscatechisatie/opfriscursus heb ik (LvR) nog geen nieuwe opgaven ontvangen. Degenen die vorig jaar meededen hebben, als het goed is, een mail ontvangen met een voorstel voor een nieuwe datum.
Om over na te denken. Een paar preken geleden citeerde ik iets uit de brief aan Diognetus. Een brief die zo ongeveer 1800 jaar geleden werd geschreven door een ons onbekende schrijver. In de preek die ik op startzondag hield wilde ik er nog iets uit citeren, maar omdat de dienst toch al uitliep, heb ik dat citaat toch maar ‘geskipt’. Toch geef ik het u graag door: ‘In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld maar niet van de wereld.’
Tot slot. Met veel vreugde kijk ik terug op de startdienst. Goed om de dienst samen met mijn collega te leiden. Wat waren er veel kinderen en er werd ook geweldig muziek gemaakt. Terecht werden Hella en Dick en ook degenen die in de afgelopen tijd onze voorzangers waren in de bloemetjes gezet. Van Hem is de toekomst, was het thema van de dienst. Bij Hem is de toekomst zeker. Zo zijn we als hoopvolle mensen het nieuwe seizoen ingegaan. Ontvang een hartelijke groet,
ds. Leo van Rikxoort
Dank. Een grote verrassing voor ons om zoveel mooie kaarten met de felicitaties voor ons 60-jarig huwelijksjubileum te mogen ontvangen. Door zoveel goede wensen voelen wij een warme saamhorigheid om ons heen. Te meer omdat twee zonen met hun familie in het buitenland (Australië en Amerika) wonen, en niet konden komen. Gelukkig hebben we een dochter met haar familie in Holland wonen. Hartelijk bedankt voor al die mooie kaarten met fijne wensen. Voorlopig laat ik ze nog op de kast staan, om te kunnen nagenieten. Echtpaar IJdo-Barreveld.


Bestuur & beleid
Versoepelingen. Vorige week kondigde de regering versoepeling van de coronamaatregelen aan, waaronder het loslaten van de anderhalvemeter-regel. Wat betekent dat nu voor ons, voor onze diensten en activiteiten? Op het moment dat ik dit schrijf, is dat nog niet bekend. Maandag 20 september zal de PKN een advies hierover uitbrengen, en diezelfde avond vergadert de kerkenraad. Wat we dan besluiten, laten we u zo snel mogelijk weten via de website en het volgende kerkblad. Totdat u anders van ons hoort, blijven alle maatregelen gewoon gelden (zoals het inschrijven voor de diensten). Eén ding is al wel duidelijk: mensen reageren heel verschillend op deze nieuwe versoepelingen, ook in onze gemeente. Wat de één niet ver genoeg gaat, gaat de ander al veel te ver. Laten we de komende tijd elkaar dus maar de ruimte blijven gunnen – letterlijk en figuurlijk… Hella Verweij, scriba.
Solidariteitskas. Binnenkort ontvangt u van ons een brief met het verzoek om bij te dragen aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een vast bedrag per belijdend gemeentelid. Zo ondersteunen zij elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Veel gemeenten ontbreekt het niet aan vernieuwende ideeën, maar soms wel aan het benodigde geld. In zo’n geval kan een gemeente een beroep doen op de Solidariteitskas. De Protestantse Gemeente Zoetermeer bijvoorbeeld kreeg subsidie voor een multifunctionele aanbouw aan de Oude Kerk. Ook specifieke vormen van gemeente-overstijgend pastoraat, zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat, worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas. Ook de Adventskerk draagt bij aan de Solidariteitskas. Daarom vragen wij u om een bijdrage van € 10 per volwassen gezinslid. Voor elk belijdend lid dragen we € 5 af aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?