MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 22 november 2020 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Laatste zondag van
het kerkelijk jaar
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
m.m.v. Elise Luijendijk-van Etten, sopraan; Alexander van Eerdewijk, hobo; Simon Stelling, orgel/piano
Orde van dienst:
Laatste zondag kerkelijk jaar - overzicht namen
Inleidend orgelspel: Elegy, G. Thalben-Ball (1896-1987)
Afkondigingen
Uitleg liturgisch bloemstuk
Intochtslied: Psalm 93 (De Nieuwe Psalmberijming)
Persoonlijk gebed, votum en groet
Lied 286
Leefregel
Psalm 25:3
Gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Hemelhoog 430
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11
Acclamatie: lied 339a
Verkondiging
Lied 769:1, 3 en 4
Zang: ‘Die Seele ruht in Jesu Händen’ van J.S. Bach (BWV 127)
Gedachtenis van de gestorvenen
Lied 961 (telkens na enkele namen): ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe.’
Stilte
Zang: ‘Pie Jesu’ uit Requiem van G. Fauré (Vertaling: Godzalige Jezus, Heer, geef hun rust, geef hun rust)
Dankzegging en voorbeden
Slotlied: lied 416:1 en 4
Wegzending en zegen
Uitleidend orgelspel: Preludium c-moll, J.S. Bach (BWV 546)
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Maikel Wirht
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.