MenuWerkwijze
Grote kerkenraad

Alle ambtsdragers vormen samen de grote kerkenraad. Deze vergadert vier of vijf keer per jaar. Zij bespreekt inhoudelijke onderwerpen en bepaalt het beleid van de kerk. Alle belangrijke beslissingen – zoals bijvoorbeeld het vaststellen van jaarrekeningen en begrotingen, het beroepen van een predikant – worden door de grote kerkenraad genomen.

Kleine kerkenraad

Daarnaast is er een kleine kerkenraad. Deze bestaat uit de predikanten, twee diakenen, twee ouderlingen-kerkrentmeester, een ouderling, een jeugdouderling, de voorzitter en de scriba. De kleine kerkenraad vergadert tien keer per jaar; zij verricht de uitvoerende taken en bereidt de vergaderingen van de grote kerkenraad voor.

Klein moderamen

Het klein moderamen – het ‘dagelijks bestuur’ – wordt gevormd door de preses (voorzitter), assessor (2e voorzitter, een van de predikanten) en scriba (secretaris).

In alle gevallen is de scriba het centrale aanspreekpunt.

Consistorie

Ouderlingen, bezoekmedewerkers en predikanten vormen samen het consistorie. Zij komen vijf maal per jaar bij elkaar. In deze bijeenkomsten worden de ouderlingen en bezoekmedewerkers toegerust voor het pastorale werk.