MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 21 mei 2023 - 09:30 uur
Ds. D.J.J. Thijs, uit Amsterdam
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 30 - Diep, diep, diep als de zee
Orde van dienst:
Aanvangslied 663: 1,2 Al heeft Hij ons verlaten
Stil gebed – Votum – Groet
Lied: Psalm 27: 1,4 Mijn Licht, mijn Heil is Hij, mijn God en Here
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Lied 302: 1 God in de hoog’ alleen zij eer
Gebod
Lied 838: 2 Maak ons volbrengers van dat woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment/ kinderlied Lied 30 Liedbundel Adventskerk: ‘Diep, diep, diep als de zee’
(Kinderen naar Kindernevendienst)
1e Schriftlezing : Ezechiël 39: 21-29
Lied 117a: 1,2 Gij volken loof uw God en Heer
2e Schriftlezing: Johannes 17: 1-13
Verkondiging (thema) : ‘Eeuwig leven: nu of later? (en een daarmee verbonden opdracht)’
Lied 970: 1,3,5 Vlammen zijn er vele, één is het licht
Dankzegging en voorbede, stil gebed, Onze Vader
(Inzameling van de gaven)
Slotlied 418: 1,2,3,4 God schenk ons de kracht
Heenzending en zegen, beantwoord met driemaal Amen
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Dhr. P. van ’t Wout
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Oppasdienst (in de kerk): Marit Marit
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Leiding 12+: Joop Westdijk
Leiding 12+: Elvira Barendregt
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.