MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 april 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Bevestiging ambtsdragers
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 40 - Samen
Orde van dienst:
Afscheid, herbevestiging en bevestiging van ambtsdragers, bezoekmedewerkers en kerkrentmeester

Bevestiging:
Diakenen Peter van ’t Wout en Johan Fennema
Ouderlingen Jeroen Hoogendijk, Marianne Sneep-Vos en Peter Sneep, Tom de Vries, Gerrit-Jan de Wilde
Bezoekmedewerker Hans Bout

Herbevestiging:
Diaken Rob Wielinga

Afscheid:
Riena Westdijk (jeugdouderling), Piet de Rijk (ouderling), Jaap Sonneveld (ouderling), Frank van den Akker (bezoekmedewerker), Simon van ‘t Wout (kerkrentmeester)

Welkom en mededelingen
Psalm 81: 1, 2, 3, 4 (Jubel God ter eer)
Stil gebed, votum en groet
Lied 513 (God heeft het eerste woord)
Gebed, genadeverkondiging
Gezang 487: 1, 3 (De Heer heeft mij gezien en onverwacht)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 40: Samen
Kinderen naar de kindernevendienst en 12+
Gebed om de Heilige Geest: Lied 675 (Geest van hierboven)
Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16
Lied 838: 1, 4 (O grote God die liefde zijt)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Ik geloof in God de Vader)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst en 12+
Afscheid ambtsdragers
Lied 981 1, 2 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Presentatie
Opdracht
Hemelhoog 420: 1, 3, 4 (Heer, wijs mij uw weg)
Gelofte en verbintenis van ambtsdrager die zijn dienst voortzet
Belijdenis door Johan Fennema
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers en bezoekmedewerker die nieuw aantreden
Gebeden en zegen
Aanvaarding en verwelkoming: allen staan
Voorganger: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerker. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en dienst?
Gemeente: Ja, van harte.

Toezingen: Lied 415: 1, 2 (aangepaste tekst)

Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.
Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Lied 939 (Op U alleen, mijn licht mijn kracht)

Dankgebed en voorbeden
Collecte, kinderen van de oppas komen terug
Hemelhoog 472 (Ga nu heen in vrede)
Zegen/ gezongen amen / Lied 425 (Vervuld van uw zegen)

Gelegenheid tot feliciteren/ bedanken bij het liturgisch centrum


Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Lise Bol
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Martine Wielinga
Leiding 12+: Elvira Barendregt
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.