MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 14 augustus 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 33 - God die alles maakte
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 139 1, 8 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)
Stil gebed, votum en groet
Lied 961 (Niemand leeft voor zichzelf)
Gebed
Hemelhoog 503 (God kent jou)
Tom en Dominique worden de kerk binnengedragen
Presentatie
Onderwijzing
Doopgebed
Belijdenis en geloften
Gezongen geloofsbelijdenis: Hemelhoog 370 (‘k Geloof in God)
Doopvragen aan de ouders
Kinderlied: Hemelhoog 247 (God, die alles maakte)
Doop
Verwelkoming
Vraag aan gemeente: (tekst op beamer)
Gemeente, wilt u Tom van Gelder en Dominique Elise Bos, die vandaag gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja
Toezingen: Hemelhoog 61:1 (De Here zegent jou)
Aansteken van de doopkaarsen
Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest
Lezing uit 1 Kor. 13: 8-13
Lied 913: 1, 2 (Wat de toekomst brengen moge)
Verkondiging
Orgelspel
Hemelhoog 321: 1, 2, 4 (Wees mijn verlangen)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Gebeden (besloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Gaven (Kinderen komen terug van de oppas)
Hemelhoog 393: 1, 3 (Gij die gelooft, verheugt u samen)
Zegen/ gezongen amen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. M. Wirht
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst: Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Mandy de Jong
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.