MenuInformatie over de kerkdienst
donderdag 13 mei 2021 - 09:30 uur
Ds. A.M.D. van Briemen
Hemelvaart
(dienst in de Lichtkring)
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Gezamenlijke dienst van Maranathakerk, Lichtkring en Adventskerk
Orde van dienst:
Welkom
Lied 660 Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren?
Psalm 47:2 God stijgt blinkend schoon
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 47:3 Maak het dan bekend: Godes regiment
Lied 660 Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren?
Inleidende woorden
Luisterlied: Heer, we kijken omhoog (Sela)
(link)
Kyriegebed
Glorialied: Kroon Hem met gouden kroon
(Johan de Heer 722:1,3 | ELB140:1,3)
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all` eeuwigheid,
Die `t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
`t klink` over berg en dal
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d` aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment & -lied: Op de wolken (Elly en Rikkert)
link
Schriftlezing: Lukas 24: 50-53 & Efeziërs 4:7-16
Lied 663:1,2 Al heeft Hij ons verlaten
Verkondiging
Orgelspel
Lied 666:1,2 De Heer is opgetogen
Geloofsbelijdenis (Lied 340b)
Inzameling van de gaven
Danken en bidden
Lied 428 Overvloedig geef Ik u
Zegen
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.