MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 9 mei 2021 - 09:30 uur
Drs. Joh. van Eijsden, uit Driebruggen
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 6 - Zingen maakt blij
Orde van dienst:
Intochtslied: Liedboek 642: 1 en 5 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft… en De donkere weg die Hij betrad)
Stilte, verootmoediging
Votum en groet
Kinderlied: Lied 6
Wetslezing: Exodus 20 en Matth. 22: 36 t/m 40
Ps. 6: 1 (Heer, toon mij uw genade, straf mij niet naar mijn daden)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen: I Korinthe 15:12 – 23 en Openbaring 20: 11 t/m 15
Ps. 21: 1 en 3 (O Heer, de koning is verheugd…. en Al wat de Koning had begeerd)
Prediking: I Korinthe 15: 20
Ps. 118: 5 (De Heer is mij tot hulp en sterkte)
Dankgebed en voorbede
Ps. 17: 3 ( Gij hulp van wie wordt overmand)
Wegzending
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Koster 2: Dhr. H. van der Nagel
Zang: Dhr. R.H. Koornstra
Zang: Mw. E.B.I. Bouman-van Mourik
Kindernevendienst Groep 1: Diana Wassenaar
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Piet Geerlof
BHV: Dhr. D.J. Lagerweij
Beamer: Martine Wielinga
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.