MenuNieuwsberichten

Van U is de toekomst: visienota PKN

Bron: Leo van Rikxoort, Datum: woensdag 02 juni 2021

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuwe visienota op tafel gelegd: Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. De nota is hier te downloaden: www.protestantsekerk.nl. De nota is goed leesbaar. Voor wie geen tijd heeft om de hele nota te lezen heb ik een samenvatting gemaakt (ruim twee A4tjes).

Van U is de toekomst – visienota Protestantse Kerk in Nederland

De context waarin we kerk zijn
– Ondanks het gegeven dat Nederland een van de welvarendste landen is en we al ruim zeven decennia in vrede leven, is er tegelijk sprake van een gevoel van onbehagen.
– Grote maatschappelijke ontwikkelingen voeden het gevoel van onzekerheid. Denk aan de coronacrisis, milieu, vluchtelingen, vergrijzing, de veranderend geopolitiek.
– Kerkelijke en andere verbanden dreigen te ‘verkruimelen’. Tegelijk zijn er veel ‘zinzoekers’ en is er de behoefte ergens bij te horen.
– We zijn ‘overstresst’.
– De tegenstellingen tussen arm en rijk, autochtonen en allochtonen etc. nemen toe. Kortom: er is sprake van toenemende polarisatie. Daartegenover staat dat in de coronacrisis de saamhorigheid toegenomen lijkt te zijn en er meer aandacht gekomen is voor ongelijkheid in de samenleving.

In deze context zijn we kerk. We mogen God dankbaar zijn voor wat hij ons geeft in vrede en (relatieve) welvaart.
Er zijn ook zorgen. Er is soms sprake van kramp vanwege de krimp, terwijl andere gemeenten, die de zaken zgn. goed voor elkaar hebben het zicht op het geheel van de kerk en de samenleving dreigen kwijt te raken. Sommige gemeenten zijn door het dieptepunt van de crisis heengegaan en herpakken zich.
Wat we in de samenleving zien (zie de schets hierboven), zien we ook in de kerk.
In onze tijd en context komt het aan op ‘lege handen’, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God. Het gaat om een oefenen van onszelf in ‘een spiritualiteit van alertheid’. De kerk leeft van de verbondenheid met Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk. De kerk is niet het einddoel: we verwachten Gods toekomst.
De dragende grond voor ons (kerkelijk) leven is, dat we leven van genade.

Genade als grondtoon
De mooiste dingen in het leven vallen je toe, die ontvang je. Zo ook in de kerk. We leven van wat we ontvangen en genade is daarbij de grondtoon.

Vijf aspecten van genade:
– Genade bevrijdt. De vergeving regeert.
– Genade corrigeert. Zelfredzaamheid en zelfgenoegzaamheid staan daarmee onder kritiek.
– Genade volstaat. ‘Mijn genade is u genoeg,’ wist Paulus.
– Genade motiveert. Genade zet je in beweging.
– Genade ontspant. We mogen in geloofsvertrouwen ontspannen leven.

Zeker, de ontkerkelijking zet door, de sluiting van kerkgebouwen is aan de orde van de dag. Slechts 8,5% (!) van de belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland is onder de 40 jaar! Maar er is ook sprake van een comeback van religie. De kerk is uit, religie en spiritualiteit zijn in, maar tegelijk is er ook sprake van religieus analfabetisme.

‘In deze situatie komt het aan op de genade die ontspant en aanzet om ons vreugdevol en vrijmoedig in te zetten voor kerk en samenleving.’

Een gemeenschap van Woord en tafel (vgl. Lucas 24:32)
De zgn. Emmaüsgangers overkomt genade. Ze ontmoeten het Woord. Dat beseffen ze pas goed als de Heer met hen aan tafel zit. Dan herkennen ze Hem, in het breken van het brood. Die ontmoeting geeft hun leven een andere wending.

Dit verhaal laat zich lezen als een spiegelverhaal voor ons kerk-zijn en voor onze cultuur. We leven als gemeenschap van Woord en tafel van de genadige ontmoeting met de Levende. Het avondmaal verbindt ons met God en elkaar. Zoals het lichaam van Christus werd gebroken, worden ook ook wij gebroken om de wereld in te gaan.

Focus
De Protestantse Kerk investeert in de komende jaren in het versterken van de plaatselijke gemeente als gemeenschap van Woord en tafel. Bij de kerk als tafelgemeenschap wordt niet alleen gedacht aan de avondmaalstafel, maar ook aan andere tafels in de gemeente en in de buurt. Hoe kunnen we een verbindende gemeenschap vormen? We dienen van de kerk een inclusieve en veilige gemeenschap te maken.

Het Avondmaal wordt door velen niet meer als existentieel ervaren. Dit vraagt om verdieping en bezinning op de frequentie van het vieren.

Als kinderen van één Vader (vgl. Efeziërs 3: 18, 19)
We stemmen in met de Apostolische geloofsbelijdenis, waar staat: ‘Ik geloof de gemeenschap der heiligen’. Daarin gaat het ook om u, jou en mij. De belijdenis verbindt ons met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Een wolk van getuigen (Hebreeën 12:1) moedigt ons aan om het achter Jezus aan vol te houden. We zijn de enigen niet! Het wereldwijde perspectief op de kerk behoedt ons voor provincialisme en sectarisme. Daarom participeert de Protestantse Kerk ook van harte in oecumenische verbanden.
‘De eenheid van de kerk weerspiegelt de eenheid van God zelf. Vgl. Johannes 17: 22, 23).
Door de ene doop zijn we verbonden met Christus en met elkaar. Het is onze roeping die eenheid ook zichtbaar gestalte te geven. In veel plaatsen gedijt de eenheid bij de spontane ontmoeting op het grondvlak. We hebben elkaar nodig! ‘Een impuls voor de vernieuwing van de kerk zou weleens kunnen komen van de wereldkerk die we op veel plaatsen om de hoek kunnen ontmoeten, in geloofsgemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond.’

Focus
We blijven meedoen in oecumenische verbanden. Ontmoeting en samenwerking op lokaal niveau zullen worden gestimuleerd en gefaciliteerd, terwijl ook bovenplaatselijke initiatieven worden ondersteund. Het gaat om concrete eenheid in geloofsgesprek en missionaire of diaconale activiteiten over kerkmuren heen. Dit geldt zeker voor de eenheid met migratiechristenen. Waar het om gaat is dat gezocht wordt naar concrete en spirituele eenheid in Christus, zonder de verschillen te nivelleren.

Van U is het Koninkrijk (vgl. Matteüs 6: 10)
In het Onze Vader spreekt Jezus over de aarde vanuit het perspectief van de hemel: ‘… uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.’ Het gebed is niet vrijblijvend, maar schept verplichtingen en maakt waakzaam. Het kruis vraagt om een balans en verbinding tussen kerk-zijn dat gestalte krijgt in de gemeente én midden in het leven. Dit gebeurt tussen de polen ‘liturgie’ en ‘leven’, om toewijding aan God én aan de ander.

Focus
We leggen in de komende jaren de focus op eerbiedig leven. In gebed en lied leggen we ons leven bij God. Dit vormt ons hele leven en richt ons op Gods Koninkrijk. Het is daarom niet om het even wat we bidden en zingen. We streven naar een vernieuwde cultuur van gebed en werken aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Er is voortdurende bezinning op de liturgie nodig. Vanuit het bidden en zingen nemen we onze verantwoordelijkheid in de samenleving. ‘We worden geroepen om mensen van gebed te zijn op plaatsen waar de wereld pijn lijdt (Tom Wright).’

Midden in het leven
In Genesis 1 staat dat de Geest van God zweeft over de wateren, de oervloed, de chaos. De Geest broedt op nieuw leven. De Geest is de stuwende kracht achter de missio Dei, het werk van God in deze wereld. De Geest verrast en zoekt en vindt steeds nieuwe wegen voor het evangelie, ook en juist als wij het spoor bijster zijn. De Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Als kerk zijn we geroepen daar te zijn waar de Geest aan het werk is en Jezus zich laat vinden. In de naam van Jezus worden we geroepen anderen nabij te zijn en te blijven.
De creatieve aanwezigheid van de Geest leidt tot een diversiteit van kerkvormen. Samen vormen ze een veelkleurig kerkmozaïek.

Focus
Het is de roeping van de kerk daar te zijn waar de Geest haar leidt en Jezus zich laat vinden. Dat kan buiten en binnen kerkelijke kaders. Waar mogelijk is wordt samenwerking gezocht met buitenkerkelijke partners, participeren in vormen van diaconale presentie en zijn met pastorale zorg en nabijheid aanwezig tot in de haarvaten van de samenleving. Er wordt gezocht naar doelgroepen die geen band met de kerk (meer) hebben. Gevestigde gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning van de landelijke kerk, waar het gaat om het zoeken naar nieuwe wegen om in hun context midden in het leven te staan.
De Protestantse Kerk ontwikkelt zich steeds meer tot een kerkmozaïek. Dit vraagt ook om een daarbij passende diversiteit van gekwalificeerde voorgangers en andere werkers in de kerk. De kerk zal zich daarvoor inzetten.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Kinderoppas tijdens de kerkdienst
Voor onze allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar) is er weer kinderoppas tijdens de kerkdienst. Vooralsnog niet elke week, maar ongeveer om de week: op zondag 20 juni, [...]
Nieuwe versoepelingen: meer kerkgangers, eerste stap gemeentezang
Afgelopen week heeft de Protestantse Kerk nieuwe versoepelingen aangekondigd (zie <a href="https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/ " [...]
Startweekend 2021 - Opgeven & Rozenactie
Ook dit jaar gaan we met de jongeren vanaf de middelbare shool in september op pad. Het weekend van vrijdagavond 3 tot zondagmiddag 5 september is daarvoor gereserveerd.
Van U is de toekomst: visienota PKN
De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuwe visienota op tafel gelegd: <i>Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade.</i> [...]
Jaarrekeningen 2020 ter inzage
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen 2020 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters voorlopig goedgekeurd. Ze zijn nu ter inzage voor geïnteresseerde [...]
Nieuwe ouderling en kerkrentmeester
Tot onze vreugde hebben weer twee gemeenteleden ja gezegd op de vraag om een ambt of taak op zich te nemen: Dirk Dirkzwager keert terug als ouderling, en Martin Verweij [...]
Koffieochtenden beginnen weer!
We gaan voorzichtig weer beginnen met de koffieochtenden op dinsdag! Vanwege de coronamaatregelen nog in aangepaste vorm, net als vorig najaar. Dat betekent: maximaal [...]
Vanaf zondag 6 juni muziek vóór de online dienst
Sinds dit jaar hebben we er allemaal met te maken: niet naar de kerk kunnen en alleen kunnen meeluisteren of kijken. Je verliest dan best wel persoonlijk contact. Daarom [...]
M.i.v. Pinksteren: 60 kerkgangers
De afgelopen weken lieten we 30 bezoekers toe in de kerkdiensten. Nu zetten we de volgende stap: met ingang van aanstaande zondag kunnen we 60 mensen verwelkomen in de [...]
Kindernevendienst en inschrijven
Op dit moment kunnen we in een kerkdienst dertig mensen verwelkomen. Met zulke aantallen zijn er natuurlijk nooit veel kinderen in de kerk aanwezig. Maar áls ze [...]
Inschrijven voor diensten
Deze week kan er voor twee diensten worden ingeschreven: de reguliere morgendienst om 9.30 uur en de orgelvesper om 16.30 uur. U kunt zich inschrijven via deze link: [...]
Hemelvaartsdag
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Er is op die dag geen dienst in de Adventskerk.
Eerste Alphense monumentenbord op Adventskerk
Vanmorgen (donderdag 29 april) is het eerste monumenten tekstbordje in Alphen gemonteerd op onze kerk. Het tweede “Alphense” bordje is bestemd voor het oude [...]
Cornerkids: spelletjesuur op 1 mei!
Aanstaande zaterdagmiddag, 1 mei, organiseren we een spelletjesuur in de buitenlucht voor de kids in de groepen 5 t/m 8. Het is van 14:00 tot 15:00 uur, en we zitten [...]
Lintje voor dhr. M. van der Kolk
Vandaag is bekendgemaakt dat één van onze gemeenteleden een koninklijke onderscheiding ontvangt: de heer M. van der Kolk. Hij is benoemd tot Lid in de Orde [...]
Jeugddienst 2 mei: `De zon komt op!`
Zondag 2 mei mogen we weer met 30 mensen in de kerk zijn. En gelijk bij de eerste keer dat dat weer kan staat er een jeugddienst op het rooster. Dat betekent uiteraard [...]
Inschrijven jeugddienst
Zondag 2 mei is de eerste zondag sinds geruime tijd waarop weer mensen in de kerk mogen zijn. Omdat het een jeugddienst is geven we de jeugd deze keer voorrang om in [...]
Prijswinnaars HVD woordzoeker bekend
De prijswinnaars van de HVD Paas woordzoeker zijn bekend. Uit de vele goede inzendingen zijn 3 winnaars getrokken.
Vanaf 2 mei: dertig mensen welkom in de kerkdienst
In maart lieten we u weten dat de kerkenraad besloten had om nog geen mensen toe te laten in de kerkdiensten. De maatschappij zat nog helemaal op slot, en versoepelingen [...]