MenuInformatie over de kerkdienst
woensdag 8 maart 2023 - 19:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Biddag voor gewas
en arbeid - Maranathakerk
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen (?)
intochtslied: Psalm 146: 1 en 3
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 868: 1, 3 en 4
geloofsbelijdenis (gesproken)
lied: Psalm 89: 1
gebed
schriftlezingen: Jesaja 1: 10 – 20, Johannes 14: 10 – 14 en Lucas 18: 9 – 14

lied: Psalm 40: 1, 3 en 7

verkondiging

Heidelbergse Catechismus, zondag 45, vraag en antwoord 117
Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?
Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden.
Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen, om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen.
Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, al zijn wij dat niet waard, om Christus` wil zeker verhoren wil, zoals Hij ons in zijn Woord beloofd heeft.
lied: 885
gebeden
inzameling van de gaven
slotlied: Gezang 48: 1 en 9 (Liedboek 1973)
wegzending en zegen
lied: Gezang 48: 10 (Liedboek 1973; i.p.v. gezongen ‘amen’)
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling: Dhr. J. Sonneveld
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.