MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 31 juli 2022 - 09:30 uur
Mw. J. Sneep-Oorbeek, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 27 - Here der heren
Orde van dienst:
Liturgie 31 juli 2022 Adventskerk
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: psalm 25 vers 1 en 2
Stilte – bemoediging en groet
Zingen : psalm 25 vers 6 en 10
Gebed om ontferming
Woord van genade
Zingen: lied 304
Gebed voor het openen van de Schrift
Kinderen naar de nevendienst – kinderlied 27
Eerste schriftlezing: Jesaja 5 vers 8 – 16 en vers 24 (NBV)
Zingen: lied 995 vers 1 en 2
Tweede schriftlezing: 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16b-21(NBV)
Zingen : lied 670 vers 1,2,3
Derde schriftlezing: Lukas 16 vers 19-31 (NBV)
Zingen: lied 339a
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: lied 718
Danken en bidden – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: lied 315
Zegen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Ouderling van Ontvangst: Dhr. R.H. Koornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst: Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.