MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 10 juli 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 37 - Iedereen is anders
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 72: 1 en 4 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
introductie
lied: 1005: 1 en 5 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’
leefregel
lied: Psalm 19: 4 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Ontzag voor God is rein’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: KL 37 ‘Iedereen is anders’
de kinderen komen naar voren
we kijken met de kinderen naar een filmpje vanuit Oeganda
gesprekje met de kinderen
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
schriftlezing: Lucas 10: 25 – 37 (door Maya en Martine)
lied: 320: 2, 3 en 4 ‘Bemin uw Heer te allen tijd’
verkondiging
lied: 708: 1, 3, 4 en 6 (Hemelhoog) ‘Toen ik naar mijn naaste zocht’
de World Servantsgroep komt naar voren
zegen
de gemeente zingt de groep toe: 423: 2 ‘Voor wie ons lief zijn vragen wij God’
filmpje
Rob Wielinga spreekt de groep toe
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 423: 1 en 3 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling van Ontvangst: Mw. E. Barendregt
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Renate Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.