MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 1 mei 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 43: 3 en 4 ‘O Here God, kom mij bevrijden’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’
Gods gebod
gebed om schuldvergeving en verlichting met de Heilige Geest
lied: Psalm 34: 7 ‘Wie God roept hoort Hij aan’
praatje met de kinderen
kinderlied:
Schriftlezing: Psalm 78: 1- 8
lied: Psalm 78: 4 ‘Wat kon de boog de beste schutter baten?’
vervolg lezing: Psalm 78: 12 – 20
lied: Psalm 78: 9 ‘Zo heeft zich toen des Heren toorn verheven’
vervolg lezing: Psalm 78: 34 – 39
lied: Psalm 78: 14 ‘Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding’
verkondiging
lied: 709 ‘Nooit lichter ving de lente aan’
dankgebed en voorbeden
slotlied: 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’
gezongen ‘amen’ (3x)
lied: 708: 1 en 6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Oppasdienst (gebouw SKA): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Martine Stapper
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.