MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 17 oktober 2021 - 10:00 uur
Ds. J. van den Berg, uit Voorhout
(predikant Maranathakerk)
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 20 - Jezus is de goede Herder
Orde van dienst:
Thema: IK BEN DE GOEDE HERDER

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 23C: 1, 2 en 3 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Stil Gebed
Bemoediging
Groet
Zitten
Samenzang: Psalm 23C : 4 en 5 Terwijl de vijand toe moet zien
Belijdenis Israel; Sjema Jisrael
Gebed om ontferming
Samenzang: Lied 305 Alle eer en alle glorie
Kinderlied: Liedbundel Adventskerk nr. 20 Jezus is de Goede Herder
Kindernevendienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 10, 11 – 16
Samenzang: Psalm 65: 2 en 6 Zalig wie door U uitverkoren
Verkondiging
Muzikaal Intermezzo: Simon Stelling

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Uitzending en zegen
3 x gezongen amen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Oppasdienst (gebouw SKA): Maya de Wilde
Oppasdienst (gebouw SKA): Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.