MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 4 juli 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 34 - De Here zegent jou
Orde van dienst:
4 juli 2021
Doopdienst van Valentijn Hugo Bos
Ds. Sara de Vries-Terpstra
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 103: 1, 5 (Zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
Stil gebed, votum en groet
Lied: 287: 1, 2, 5 (Rond het licht dat leven doet)
Gebed
Valentijn wordt de kerk binnengedragen
Presentatie
Lied (Stef Bos, Welkom, alleen de muziek)
Onderwijzing
Doopgebed
Belijdenis en geloften
Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 370 (‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader)
Doopvragen aan de ouders
Lied: ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te zingen 79)
Ouderling van dienst: Wij roepen tot de doop: Valentijn Hugo Bos
Kinderen naar het doopvont
Doop
Verwelkoming
Vraag aan gemeente:
Gemeente, wilt u Valentijn Bos, die vandaag gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja
Kinderlied 34: De Here zegent jou
Aansteken van de doopkaars
Kinderen naar de kindernevendienst (Valentijn wordt de kerk uitgedragen)
Gebed om de heilige Geest
Lezing uit Genesis 3: 1-21
Lied: Father & Friend (Alain Clark)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 791: 1, 3, 4, 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken, samenzang)
Kinderen komen terug van de KND
Gebeden (besloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Gaven
Lied 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God, samenzang)
Zegen
Allen beantwoorden de zegen met een gesproken ‘amen’

Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Zang: Dhr. J. Hoornstra
Zang: Mw. J.A. Sanders-van Berkel
Zang: Mw. T. Hoornstra
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Jacqueline Catsburg-Metzger
Coordinator: Nico Oosterom
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Martine Stapper
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.