MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 13 juni 2021 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 27 - Here der heren
Orde van dienst:
orgelspel: ‘Wir glauben all in einen Gott’ – J.S. Bach (BWV 740)
afkondigingen
intochtslied: Psalm 149: 1 en 2 ‘Halleluja! laat opgetogen’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 143: 1 ‘O Here, hoor naar mijn gebeden’
verkondiging van Gods genade
lied: Psalm 143: 8 ‘Laat ‘s morgens uw genade dagen’
leefregel
lied: Psalm 143: 9 ‘Gij zijt mijn God, sta mij terzijde’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 593 (Hemelhoog) ‘Here, der heren’
schriftlezing: Handelingen 2: 43-47 en 4: 23-37
lied: 970 ‘Vlammen zijn er vele’
verkondiging
lied: 969: ‘In Christus is noch west noch oost’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
aandacht voor de collecten
slotlied: 393: 1 en 3 (Hemelhoog) ‘Gij die gelooft, verheugt u samen’
wegzending en zegen
orgelspel: Improvisatie over lied 968: 4 ‘In ‘t woeden aller tijden is nooit het lied verstomd’
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Zang: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Zang: Dhr. R.H. Koornstra
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Kindernevendienst Groep 1: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Groep 1: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Coordinator: Johan Wassenaar
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.