MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad week 45 en 46

Zondag 19 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof
12.30 uur Ds. J.G. Schenderling, Jeugddienst
Zondag 26 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.G. Schenderling, Laatste zondag kerkelijk jaar
18.30 uur Ds. J. Henzen, Cantatedienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 19 november met de kinderen lied 14 - 'Als je bidt zal Hij je geven' uit de kinderbundel. Zondag 19 november is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 26 november is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 26 november zingen we lied 10 = 'Dank U voor deze nieuwe morgen' uit de kinderbundel.
Giften.
Giften HVD.
Bestemming collectes.. Zondag 26 november is de eerste collecte bestemd voor de Bijbelvereniging. De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs. Namens hen legt de Bijbelvereniging Bijbels in hotels, vakantieparken, pensions, zorgcentra, ziekenhuizen, gevangenissen en op schepen. Regelmatig controleert de Bijbelvereniging deze plaatsingen. Zo nodig worden er nieuwe Bijbels neergelegd. Dat dit werk zin heeft, blijkt onder andere uit de reacties. Zou het niet prachtig zijn als er nog meer Bijbels verspreid worden, zodat meer mensen kennis kunnen nemen van het Woord van God? Uit onderzoeken blijkt, dat het in Nederland niet meer vanzelfsprekend is om een Bijbel in huis te hebben. Velen in ons land hebben nog nooit een exemplaar in handen gehad! Als zij dan in een hotel, een vakantiehuisje of ziekenhuis verblijven, hebben zij alle gelegenheid om de Bijbel te lezen. Tenminste, als er daar één ligt. Op zondag 3 december voor is de Heilig Avondmaal collecte bestemd voor het Wereldiaconaat De organisatie Sartawi Sayariy - opgezet vanuit de Lutherse Kerk - ondersteunt al jaren kleine boeren op de Boliviaanse hoogvlakte. Er zijn onder andere (vrouwelijke) leiders getraind, irrigatiesystemen aangelegd en de productieketen is versterkt. Verdere verbetering van de voedselzekerheid en van de marktafzet van landbouwproducten is nodig, zodat op termijn de boerengemeenschappen geheel autonoom kunnen functioneren. De hoogvlakte van Bolivia is bijna even plat als ons land en goed geschikt voor veeteelt. Toch kunnen de boeren er nauwelijks overleven. Want de vlakte ligt op 4000 meter hoogte. Het is er kurkdroog en het waait altijd hard. De organisatie Sartawi helpt de boeren om op deze bijzondere plek toch een bestaan op te bouwen. Er wordt hard gewerkt aan een betere watervoorziening en de boeren leren hoe zij het beste hun land kunnen bewerken. Ook leren de boeren hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun lama’s en alpaca’s meer wol opbrengen of hun koeien meer melk produceren. Een van de boeren vertelt: "Mijn vrouw maakt nu de lekkerste kaas en yoghurt. Met de opbrengst van haar handel kunnen wij het schoolgeld van de kinderen betalen." Kerk in Actie steunt dit project voor de boeren in Bolivia. En vraagt u om uw bijdrage voor dit project en andere diaconale projecten wereldwijd. De eerste collecte is voor de Diaconie. De opbrengst van de collecte van vandaag zal de Diaconie gebruiken voor de kerstattenties van de ouderen in onze gemeente en voor de kerstpakketten actie die samen met het Diaconaal Platform Alphen en het Witte Weekblad wordt georganiseerd.
Kerstpakkettenactie 2017. Ook dit jaar wordt er door het DPA (Diaconaal Platform Alphen) en stichting Slimm/Alphenaren voor Alphenaren, de bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd. De actie wordt wederom georganiseerd in samenwerking met het Witte Weekblad. De kerstpakkettenactie is er om iedere Alphenaar, waarvan iemand vindt dat hij of zij een steuntje in de rug verdient, een kerstpakket te bezorgen. Een persoon, huishouden of gezin kan worden aangemeld, omdat zij het financieel niet zo breed hebben of een zwaar jaar hebben gehad en het bekende steuntje in de rug wel kan gebruiken. Als u iemand kent geef hen dan op via: kerstpakkettenactie-alphenaandenrijn.nl De Kerstpakketten actie verzorgt ook voor de cliënten van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken een kerstattentie. Zij hoeven dus niet opgegeven te worden. De pakketten worden gemaakt door en voor Alphenaren. U kunt helpen de actie ook dit jaar weer een succes te maken.
Laatste zondag.. Tijdens de dienst op zondag 26 november vindt in onze gemeente de herdenking plaats van de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Er zal een lange lijst met namen voorgelezen worden, waarbij elke naam staat voor een persoon met een gezicht en een levensgeschiedenis en een kring van naasten. Voor velen is het daarom een beladen dienst. Maar ook in deze dienst mogen we spreken vanuit de hoop. Want we zullen onder andere stilstaan bij het woord van Jezus: ‘als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’ Daarmee verwijst Jezus naar zijn eigen dood en opstanding, waarop de christelijke verwachting van een leven ná dit leven is gebaseerd. Vanuit die verwachting kunnen we getroost verder leven.
Inloopochtend. De volgende inloopochtend is op dinsdag 5 december van 10.00 – 11.30 uur. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Opbrengst collectes. Zondag 5 november was de collecte bestemd voor Theologie doceren in Hong Kong , de opbrengst was € 459,12. Zondag 12 november was de collecte bestemd voor Kerk in Actie vluchteling kinderen in Nederland, de opbrengst was € 434,01 De zendingsbussen waren gevuld met € 166,35
Agenda.
Dinsdag 21 november
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte
18:30 uur: Kerkproeverij, Ontmoetingsruimte
Vrijdag 24 november
20:15 uur: Gonny van der Maten bespeelt het Steinmeyer-orgel
Zondag 26 november
18:30 uur: Cantatedienst no 82 "Ich habe genug" o.l.v. ds. J. Henzen, Adventskerk. Solisten zijn Peter-Paul van Beekum, bas, en Theo-Hans van Kuijvenhoven. Alphens Bachorkest, concertmeester Pieter van Zessen. Algehele muzikale leiding Simon Stelling
Maandag 27 november
20:00 uur: College van Kerkrentmeesters, Adventskerk
20:00 uur: Vergadering Groot Moderamen, Adventskerk
Woensdag 29 november
20:00 uur: BijbelkringOmzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 29 oktober gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. P. Sneep, Evenaar 17 en met de hartelijke felicitaties van de gemeente naar dhr. en mevr. H.G. Spek - de Blanken, Verlengde Marnixstraat 2 P . Op zondag 5 november gingen de bloemen ter bemoediging vanuit de gemeente naar Mevr. Stedehouder-van Berkel, Prins hendrikstraat 293 en met de hartelijke felicitaties van de gemeente naar dhr. A.A. Janssen en mevr. J. Janssen-Bakker , Wilgenlaan 38
Zieken. Dhr. W. Pison (Goudenregenplantsoen 23, 2404 EH) werd de afgelopen periode tweemaal opgenomen in het ziekenhuis. De artsen hebben vastgesteld dat hij een ernstige ziekte heeft waarvoor geen behandeling mogelijk is. Hoewel het naar omstandigheden nog redelijk gaat, is dat een moeilijk bericht. We wensen hem en zijn vrouw sterkte en Gods nabijheid toe.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden
Jubileum. Op 24 november hopen dhr. C.A. van der Velden en mevr. W. van der Velden-van Klaveren (Raadhuisstraat 120, 2406 AJ) hun 40- jarig huwelijksjubileum te vieren. Namens de gemeente willen we hen feliciteren met dit jubileum en Gods zegen toewensen voor de toekomst.


Bestuur & beleid
Giftenaftrek. Geachte meneer, mevrouw, De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2018 zijn in volle gang. In januari kunt u de vraag om uw financiële bijdrage verwachten, en uw gift kunt u aftrekken van de belasting. Het valt nl. onder de algemene giftenaftrek. Het drempelbedrag is 1 (één) procent van uw inkomen. Wat u meer hebt geschonken mag u aftrekken, tot maximaal 10 (tien) procent van uw inkomen. Maar, er is een goed alternatief: de periodieke gift. U legt zich dan voor 5 (vijf) jaar vast om elk jaar een vast bedrag te geven; een notaris is hierbij niet meer nodig. Het Kerkelijk Bureau beschikt over de juiste papieren om de afspraak te noteren. Het voordeel is dat dat bedrag volledig aftrekbaar is; uiteraard stopt de overeenkomst bij overlijden of als er financiële problemen zijn. Voor u fijn, u kunt het in zijn geheel van de belasting aftrekken, voor het College fijn want wij weten dan dat we gedurende 5 jaar op een vast bedrag kunnen rekenen. Een win-win situatie! Mocht u over voorgaande vragen hebben, ons emailadres is cvk@adventskerk.info , en ons telefoonnummer 0172 478 996 (dinsdag – en donderdagochtend) Met vriendelijke groet, Paul J. Boender, vz. College van Kerkrentmeesters